Головна Політика На оперативній нараді в Шацьку – про призов до війська

На оперативній нараді в Шацьку – про призов до війська

2733

25 вересня відбулася чер­гова оперативна нарада під го­ловуванням першого заступ­ника голови Шацької РДА Вік­тора Плейтуха, та за учас­тю голови Шацької районної ради Сергія Карпука, заступ­ника голови Шацької РДА Во­ло­димира Бугайчука, селищного і сільських голів, керівників ра­йон­них установ і організацій.

Про стан виконання заходів, що пов’язані з призовом на вій­ськову службу за контрактом та про стан призову на війсь­кову строкову службу до Зб­рой­них сил України на території ра­йону інформував Василь Мат­війчук, військовий комісар Ша­цького райвійськкомату. Пла­нове завдання на війсь­кову службу за контрактом для ра­йонного військового відомства на ІІІ квартал цього року ск­ла­дає 4 чоловік. Станом на 25 ве­ресня є готовим до відправки один кандидат на військову службу за контрактом та два кан­дидати проходять вив­чен­ня.

З 2 жовтня по 30 листопада в районі буде проводитися осін­ній призов на строкову вій­сь­кову службу в Збройні сили Ук­раїни. Планове завдання для Ша­цького РВК складає 8 чоло­вік, призиву підлягають хлопці від 20 до 27 років. На даний час про­водяться комісії щодо вив­чення стану їхнього здоров’я. Перша відправка запланована на початок жовтня.

Як сказав Віктор Плейтух, на останньому засіданні Ради обо­рони області Шацький ра­йон у «військовому» питанні під­дався критиці. Тому, на його думку, робота сільських рад мала б бути кращою. Адже є приклад інших районів області, де це питання виконується як­що не в повному обсязі, то зна­ч­но краще. Присутні керівники органів місцевого самовря­ду­вання висловили одностайну думку про те, що якщо в чин­но­му законодавстві не відбу­ду­ться зміни щодо більш жорст­кої відповідальності за ухи­ляння призовників від про­ход­ження військової служби, си­туація буде невтішною. Бо шт­раф у сумі 119 грн. для не­доб­ро­со­вісних призовників є надто сміш­ним. «За таку ціну ще ніхто не відкуплявся від армії», – іро­нічно пролунало на нараді.

Про розбудову пунктів про­пуску через державний кордон на території району (на вико­нання протокольного рішення на­­ради у першого заступника голови облдержадміністрації від 13.09.2017 року) інформували Віталій Юрчук, в.о. начальника від­­ділу міжрайонного управ­ління у Любомльському та Ша­ць­­кому районах головного уп­рав­­ління Держгеокадастру Во­лин­ської області, та Ольга Ро­ман­ська, начальник відділу міс­тобудування, архітектури та ЖКГ РДА. На території району на сьогоднішній день функціо­нують два пункти пропуску з Рес­публікою Білорусь – ПП «Пу­лемець» та ПП «Піща». В лю­тому цього року із залученням пра­цівників митниці, Держп­ри­кор­донслужби, представників Де­­партаменту інфраструктури та туризму ОДА, районного ар­хітектора та головного управ­ління Держгеокадастру Волин­сь­кої області був здійснений виїзд на кордон з метою попе­реднього вибору земельних ді­лянок (орієнтовно у розмірі 3 га кожна, біля існуючих проїзних доріг) для будівництва сучас­них пунктів пропуску на кшталт бі­лоруських. У більшості випад­ків ці земельні ділянки знахо­дя­ться у користуванні лісової га­лузі району. Тому потрібна їхня добровільна відмова на ко­ристь держави. Вся ця проце­дура повинна пройти на рівні Ка­бінету Міністрів України. На жаль, станом на сьогодні, від мит­­ної служби, яка повинна була б ініціювати проведення да­них робіт, клопотань, теле­фон­них дзвінків або ж усних звернень з цих питань не над­ходило. «Які б перепони в цьо­му питанні не були, все одно робота ведеться. Є напрацю­вання по документах, існують або будуть будуватися під’їзні шляхи та дороги», – відмітив го­ловуючий на нараді.

Про стан транспортних пе­ре­везень на території району роз­казував присутнім Віктор  Плейтух. Шацькою районною дер­­жавною адміністрацією роз­роблено графіки внутрішньора­йонних автобусних маршрутів за напрямками: Шацьк-При­п’ять, Шацьк-Мельники, Шацьк-Під­манове, Шацьк-Хрипськ-Рос­­­­­тань. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про автомо­бі­льний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прове­дення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш­руті загального користу­вання», з 30 серпня по 1 жов­тня з метою підготовки до про­ведення конкурсу з визна­чення постійно діючого перевізника про­водиться накатка автобус­них рейсів за вищеназваними напрямками. Проблема надто від­чутна по прип’ятському та са­мійличівському кущах. Пере­візники неохоче, м’яко кажучи, погоджуються на ці маршрути, мотивуючи це нерентабе­ль­ністю та поганими дорогами. Тому зараз з ними тривають пе­ремовини.

Ще одне питання (стан реа­лі­зації інвестиційних проектів на території району) не було розглянуто, оскільки не було до­повідачів із Шацької селищної ради, на території якої здійс­нює­ться їх левова частка, із ви­користанням фінансових ре­сур­сів із різних рівнів бюдже­тів. У районного керівництва є по­боювання з приводу їх реалі­зації, адже кошти та обсяги ро­біт дуже великі, а освоєння їх ще не розпочалося через різні при­чини. У районі вже є сумні приклади, коли гроші, які ви­ділялися на подібні проекти, по­верталися назад.

Віктор ГРИЦЮК та прес-служба Шацької РДА