Головна Політика На сесії Світязької сільської ради відмовили запорізьким атовцям у виділенні землі і...

На сесії Світязької сільської ради відмовили запорізьким атовцям у виділенні землі і дали дозвіл на оренду озера Линовець

2815

28 вересня під головуванням Миколи Цвида, Світязького сіль­ського голови, відбулася чер­гова сесія Світязької сільської ради.

На засіданні депутати внес­ли зміни до рішення «Про сіль­ський бюджет на 2017 рік» та за­с­лухали інформацію про вико­нання бюджету за І півріччя 2017 року. Про зміни до рішення «Про сільський бюджет на 2017 рік» інформувала обранців громади Галина Кульбако, бухгалтер сі­ль­ської ради. З її слів, збільшу­ються доходи на іншу субвен­цію, яка надійде з районного бюджету в сумі 400 тис. грн. Зок­рема 250 тис. грн. – на співфінансування природоохоронних заходів (бу­дів­ництво очисних споруд) і 150 тис. грн. – на проведення геоде­зичних та геологічних робіт для реалізації проекту програми тра­нскордонного співробітниц­тва «Польща-Білорусь-Україна». Та­кож пропонувалося збільшити доходи по цільовому фонду на 60 тис. грн. (20 тис. – на прид­бан­ня матеріалів, 40 тис. – на послуги), оприбуткувати без­ко­ш­товні продукти по дитсадку се­ла Світязь на 1 282 грн., по за­горожі в ДНЗ – на 28 695 грн. і по загорожі біля сільського Бу­дин­ку культури – на 1 497 грн.

За І півріччя 2017 року сіль­сь­ка рада виконала надход­жен­ня до бюджету на 106,3%. Зок­рема лісового податку надійшло 22 182 грн. (при плані 14 000), акцизного податку – 36 794 грн. (при плані 110 000), податку на нерухоме майно, відмінне від зе­мельних ділянок, – 12 829 грн. (при плані 15 000), земельного по­датку з юридичних осіб – 107 668 грн. (при плані 60 000), орендної плати з юридичних осіб – 227 516 грн. (при плані 223 000), земель­ного податку з фізичних осіб – 9 169 грн. (при плані 60 000), орендної плати з фізичних осіб – 37 043 грн. (при плані 60 000), туристичного збору з юридич­них осіб – 625 грн. (при плані 12 000), туристичного збору з фізичних осіб – 1 500 грн. (при плані 6 000), єдиного податку з юридичних осіб – 1 300 грн., єди­ного податку з фізичних осіб – 312 898 грн. (при плані 175 000), адмінштрафів – 916 грн., адмін­штра­фів та штрафних санкцій від порушень умов торгівлі – 54 300 грн. (при плані 40 000) то­що. Депутати одностайним го­ло­су­ванням затвердили зміни до бюджету і звіт про виконання бюджету сільської ради за І пів­річчя 2017 року.

Також на сесії Світязької сі­ль­­ської ради розглядалося чи­ма­ло земельних питань. На за­сі­данні депутати затвердили міс­тобудівну та землевпоряд­ну документації, розглянули за­я­ви щодо виділення земельних ділянок від місцевих жителів та іногородніх. Микола Цвид озна­йомив депутатів із листом, в яко­му Волинська облдержадмініс­трація просить сприяння у на­дан­ні дозволу на розробку про­екту землеустрою щодо виді­лен­ня земельних ділянок за межа­ми населеного пункту у влас­ні­сть 48-ми атовцям, членам бла­го­дійного фонду «Український кор­пус «Захист нації» (м. Запо­ріж­жя) на території Світязької сі­льської ради. Обранці грома­ди разом із сільським головою обго­ворили це питання і прий­ня­ли рішення відмовити запо­ріжцям у виділенні їм землі в Світязі.

– Генеральний план Світя­зь­кої сільської ради вичерпав свої можливості, а ті межі, що ми напрацювали, прокуратура скасувала. До того ж у нас до 20 місцевих атовців не за­без­печені земельними ділянками. Маємо, передусім, подбати про своїх, – зазначив Микола Васи­льович.

Питання землі є дуже болю­чим у Світязі, і погодження чи не­погодження сільськими депута­тами рішень Головного управ­лін­ня Держгеокадастру у Волин­сь­кій області не відіграє для остан­нього великої ролі.

До 130 га світязької землі обласний Держгеокадастр на­дав у власність громадянам без погодження сесією Світязької сільської ради. Натомість жи­телі Світязя і навколишніх сіл, які по 50 років пропрацювали в колгоспі, отримують відмови на свої заяви про виділення зем­лі за межами населеного пункту, – не приховував обурення сіль­ський голова.

На сесії затвердили стар­то­ву ціну земельної ділянки пло­щею 633 м2 по вулиці Жовтне­вій в селі Світязь для розташу­вання закладу торгівлі, призна­че­ної для продажу права орен­ди на земельних торгах у формі аукціону у розмірі річної орен­дної плати, що складає 6 742 грн.

Також обранці громади дали дозвіл на розробку проекту землеустрою для проведення торгів щодо здачі в оренду озе­ра Линовець. Зі слів сільського голови, переможець торгів ви­до­буватиме на озері сапропель, в результаті чого водойма очис­титься від мулу, адже цього лі­та води в ній було всього на 30 см. До того ж, сільська рада про­тягом багатьох років отри­му­ватиме дохід з оренди озера.

На сесії сільської ради по­бу­вала жителька Світязя Ольга Лукашук, оскільки того дня роз­гля­далася її заява на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського госпо­дарства. Депутати дали згоду на виділення їй як доньці ко­лиш­нього члена місцевого колгоспу, а значить пайовика (батько Оль­ги нині покійний) землі за межа­ми населеного пункту площею 0,32 га.

Після засідання сесії Ольга розповіла, що за своє право во­лодіти цими тридцятьма сотка­ми землі вона боролася впро­довж декількох років.

Свого часу жителів Світя­зької сільської ради позбавили права володіння земельними па­ями колишнього колгоспу, проте в Держгеокадастрі їм пообіцяли наділи під ОСГ.

Проблеми почалися з то­го, що мого батька спочатку не включили в списки пайо­ви­ків. Відбулися в селі збори і ме­ні як доньці пайовика все-таки дозволили написати заяву на землю під город. Я зайшла в сільську раду до земельника, вибрала поле. Через деякий час його віддали іншому заявнику. Я вдруге написала заяву на інше поле – і на цю землю знай­шовся господар. Пообіцяли втретє – на окружній дорозі. Але й тут мене спіткала нев­дача – обіцяну ділянку площею 1 га віддали … синові голови земельної комісії Світязької сільської ради Ігоря Сакури. «Він встиг перший», – таке пояс­нен­ня почула від керівництва сіль­ради, – розповідає Ольга.

Світязянка вважає, що від­воювала своє право на землю. Вона не дуже задоволена резу­льтатом, бо 32 сотих землі не в найкращому місці – це не те, на що заслужив її батько, віддавши десятки років роботи в колгоспі.

Ще одна жителька села Сві­тязь, яка звернулася до депу­татів зі сльозами в очах, про­си­ла зрізати на місцевому кла­довищі старі аварійні дерева.

– Я поховала свого чоло­віка, поставила на його могилі пам’ятник вартістю 17 тисяч гривень. Впродовж двох років я платила за нього кредит. Те­пер то в одному, то в іншому місці кладовища падають на могили старі дерева, руйнуючи пам’ятники. Я прошу керівниц­тво сільської ради і депутатів посприяти тому, аби зрізати ці дерева і запобігти руйнуван­ню пам’ятників, – зазначила літ­ня світязянка.

Зі слів Світязького сільсь­кого голови Миколи Цвида, сіль­ська рада щороку закладає кош­ти на зрізання дерев на кла­до­вищі. Також допомагають фіна­н­сово в цьому плані фонд «Пат­ріоти Волині» Степана Івахі­ва та підприємець Петро Нестерук.

– Дерева на кладовищі ми зрі­заємо постійно, вибираючи найбільш аварійні. Щоб зрізати всі відразу, потрібно 300-400 тисяч гривень, одне дерево вартує 1 000-1 500 гривень. Це дуже великі гроші. Оскільки про­блема постає настільки гостро, то я буду ініціювати сходи селян. Якщо громада ви­я­вить бажання, будемо ство­рювати ініціативну групу і зби­ра­ти по селу гроші на зрізання дерев на кладовищі, — підсуму­вав сільський голова.

Депутати Світязької сільсь­кої ради також прийняли рішен­ня про виділення коштів на па­м’ятник померлому в зоні АТО військо­вому Сергієві Грибуку з села Оме­ляне в сумі 5 тисяч гривень.

Мирослава ЦЮП’ЯХ