Головна Політика На спільному засіданні комісій Шацької райради були розглянуті освітянські та медичні питання

На спільному засіданні комісій Шацької райради були розглянуті освітянські та медичні питання

2559

Цього тижня в Шацькій ра­йон­ній раді відбулося спільне засідання двох комісій з питань охорони здоров’я, культури, ос­віти, духовності, соціального за­хисту населення, туризму, фі­зичної культури та спорту ра­йонної ради та Шацької селищної ради.

Хоча проведення чергової се­сії Шацької районної ради зап­лановано на 18 жовтня, проте вже зараз комісіями розглядаю­ться питання та напрацьо­вую­ться проекти рішень тих питань, які актуальні для життєдіяль­ності району.

Про роботу закладів ос­віти розповіла Людмила Єро­фєєва, начальник відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА. Серед питань – створення опор­ної школи. На це претендують в районі два навчальні заклади: в селах Світязь та Пульмо. «На­пе­редодні засідання комісії від­булася нарада з директорами шкіл, де також обговорювали це пи­тання. Обговорення було до­сить тривалим та жвавим. Аргу­менти були то на стороні однієї школи, то іншої. Є певні критерії, за якими повинне визначатися ст­ворення опорної школи. Це і кі­лькість учнів у навчальному зак­ладі, наявність паралельних класів і кількість філій. Зрештою, зважали й на рейтинг шкіл, кіль­кість медалістів та учасників олімпіад, їх призерів. Все ж таки директори шкіл прийшли до спі­льної думки, що опорну школу пот­рібно робити у Світязі, адже на­віть якщо до Пульма підвози­тимуть дітей із Острів’я та Пу­лемця (тоді в цих школах треба по­нижувати ступінь), там все одно не набереться потрібної кі­ль­кості дітей», – розповіла допо­ві­дачка.

Офіційно ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сві­тязь розпочне функціонувати як опорна уже з наступного навча­льного року. Стосовно школи в селі Підманове, то вона буде функціонувати як філія, і про по­ниження ступеня школи не йти­меться, адже у селі є перспек­тива збільшення кількості учнів. Окрім того, у філіях вже можна буде працювати над ство­рен­ням класів-комплектів, у яких за­раз діти перебувають на інди­ві­дуальному навчанні.

«Можливо, до кінця року дея­кі критерії у формуванні опорних шкіл будуть змінені, і ми змо­жемо утворити опорну школу ще й у селі Пульмо», – висловила надію Людмила Єрофеєєва. На що Сергій Віннічук, голова Ша­цької селищної ради, відповів: «Навряд чи. Є інформація, що ці критерії в майбутньому стануть ще більш жорсткими».

Вирішували на комісії питання ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ростань. До по­чатку опалювального сезону в школі потрібно встановити ко­тел, але перепади напруги в елект­­ромережі не дозволяють цього зробити. Члени комісії зап­ропонували встановити без­перебійник напруги, допоки буде вирішуватися питання з підк­люченням школи до елект­ромережі та введення її в експ­луа­тацію.

Стосовно розробки проектів на будівництво та реконст­рук­цію шкіл, то Людмила Єрофєєва повідомила: по добудові тре­тьої черги НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гім­назія смт Шацьк» проект вже го­то­вий. Проект на будівництво шко­ли в с. Піща на фінальній стадії, над документацією пра­цюють проектанти зі Львова. Вони вже привозили цей доку­мент, його дивились вчителі школи, вносили свої пропозиції. Але вже найближчим часом пот­рібно визначити, за які кош­ти будуватимуть школу: пода­вати на державний фонд регіо­на­льного розвитку чи іншим шля­хом.

Розповіла Людмила Степа­нівна про стан забезпечення шкіл підручниками. Так, зараз довозяться підручники для 9-х класів. Але є проблеми із вико­рис­танням коштів на прид­бан­ня підручників із залишків освіт­ньої субвенції: їх не можна вико­ристовувати без погодження Мі­ністерства освіти. Відповідні листи відділом освіти, молоді та спорту були направлені в Мі­ністерство ще 4 липня, проте від­повіді немає й досі. «Також те­лефонували туди постійно. Надії на те, що дозвіл таки буде, немає. Натомість, аби діти от­ри­мали підручники, кошти з ос­вітньої субвенції пропоную ви­ко­ристати на інші потреби шкіл, а необхідну суму виді­лити з ра­йон­ного бюджету», – відзначила керівник освітян.

Обговорювали на комісії стан довезення учнів до навча­льних закладів, впровадження енергоощадних заходів, харчу­вання дітей, стан облашту­вання внутрішніх санвузлів по школах. Стосовно останнього, то, як зазначив Анатолій Пав­лей, начальник гуманітарного відділу Шацької селищної ради, по школах громади санвузли вже працюють (Мельники, Са­мійличі, Прип’ять). Допомагали фінансово в цьому з селищного бюджету, бо виділених раніше коштів бракувало. Реалізо­вую­ться двома школами проекти місцевих ініціатив (Світязькою та Підмановською), котрі ініцію­вались Шацькою районною радою. На їх реалізацію школи отримали по 100 тис. грн.

Якщо питання освітян більш-менш вирішуються, то у пер­вин­ної ланки медицини стан справ не надто райдужний. Як повідомив Сергій Карпук, у сер­пні на адресу Шацької районної та Шацької селищної рад від жителів села Прип’ять надійшов лист-скарга. В ньому йдеться про ситуацію, яка склалася в селі з наданням першої медичної допомоги. Виявляється, медич­ний працівник ФАПу с. Прип’ять, як йдеться у листі, не перебу­вала на робочому місці трива­лий час (була у щорічній плано­вій відпустці, а потім – за влас­ний рахунок). І, як прозвучало на комісії, медик перебувала весь цей час на заробітках у Польщі. В той же період перебували у від­пустках й працівники ФАПів сусідніх сіл. Внаслідок цього жи­телі села не отримували належ­ної медичної допомоги. Так, на комісію приїхали жителі села, в яких батько, не отримавши пер­шої медичної допомоги, потра­пив у реанімацію з інфарктом, зараз знаходиться на реабілі­та­ції. А ще є люди, котрим потрібно робити ін’єкції, і їм також не було до кого звернутися. Районною ра­дою був направлений лист в обласне управління охорони здо­ров’я з проханням провести служ­бове розслідування, але від­повіді ще немає.

Свою провину як керівника, який не зміг забезпечити взаємо­заміну на час відпустки сільсь­кого медичного працівника, виз­нала керівник ЦПМСД Любомль­ського та Шацького районів Те­тяна Васенько. «Так, це моя по­милка: я повірила людині на слово, що вона домовилася з пра­­цівниками сусідніх сільських ФАПів, що вони будуть її замі­няти. Мені слід було перевірити щорічний графік відпусток», – розповіла Тетяна Васенько. Тож поки що це питання, як зазначив Сергій Карпук, є відкритим, бу­дуть чекати на відповідь з облас­ного управління охорони здо­ров’я.

Але це ще не всі претензії, які пред’являли керівнику ЦПМСД двох районів. Коли Тетяна Васе­нько озвучила цифри, які були виділені з районного бюджету на ремонт сільських ФАПів, і які кошти були використані, голова районної ради поцікавився, чому досі не використовуються ці кошти, адже вони були виділені ще у травні. Підтримав його депутат районної ради Во­лодимир Голядинець, голова Ша­цької селищної ради Сергій Віннічук. Якщо гроші виділені – то чому не використовуються? В іншому випадку їх можна було б спрямувати у ті заклади, де їх швидко освоять. Причиною нео­с­­воєння решти коштів Те­тяна Ва­сенько назвала те, що ремонти по ФАПах робляться гос­­подарським способом, а пра­цівники, які мають викону­вати ремонтні роботи, поки задіяні на інших об’єктах. Але медик поо­біцяла, що до кінця року кошти освоять повністю.

Запитували у Тетяни Васе­нько й те, чому Піщанську амбу­латорію, яку мають реконструю­вати за кошти Світового банку, відсунули аж у третю чергу прое­кту. Про це керівникам ра­йону повідомив начальник уп­рав­­ління охорони здоров’я Во­лин­ської ОДА Ігор Ващенюк, який назвав і причину: не поновлено проектно-кошторисну доку­мен­тацію. «На ці роботи виділялися кошти з районного бюджету, але чому так затягнувся процес по­новлення документації, коли це можна було зробити за декілька тижнів? Чи не стане це причи­ною того, що Піщанську амбу­ла­торію доведеться ремонту­вати самим?», – поцікавився Сер­гій Карпук. На це Тетяна Са­вівна відповіла, що проектанти дали офіційну відповідь, що до­кументація буде готова до 1 жовтня. Натомість від участі у проекті реконструкцій амбула­торій уже повідмовлялися чи­мало ФАПів області, оскільки «го­дують» реконструкцією ам­бу­латорій уже чотири роки, а ра­йонам доводиться по три-чо­тири рази поновлювати проект­но-кошторисну документацію на ці об’єкти. Відмовляються від участі в проекті ті ФАПи, які увійшли до складу об’єднаних гро­мад і на ремонт яких виді­ляють кошти з місцевих бюд­же­тів.

Далі членами комісії розгля­далось питання переходу ФАПів у підпорядкування Шацької се­лищної ради, що є вимогою де­централізаційних процесів.

Віта ШЕПЕЛЯ