Головна Політика Шацька селищна рада не надала ліс біля озера Велике Чорне в постійне...

Шацька селищна рада не надала ліс біля озера Велике Чорне в постійне користування лісівникам

3007

13 серпня на пропозицію 14-ти депутатів була скликана поза­чер­гова сесія Шацької селищної ради. На засіданні під голо­вуванням Людмили Цевух, в.о. Шацького селищного голови, розг­лядалося одне питання – про надання дозволу ДП «Шацьке УДЛГ» на розробку технічної документації із землеустрою щодо вста­новлення меж земельної ділянки на місцевості (в натурі).

Згадане державне підприємство просило надати йому в пос­тійне користування земельну ділянку для ведення лісового гос­по­дарства і пов’язаних з ним послуг загальною площею 9,0 га в межах населеного пункту смт Шацьк, зокрема зелені насадження між стадіоном та прибережною смугою озера Велике Чорне в Ша­цьку.

На сесію прибули, окрім депутатів та керівництва ДП «Шацьке УДЛГ», представники громадськості Шацька, зокрема вулиць Гагаріна, Лісова, Озерна тощо. Анонсоване питання сесії викли­кало в жителів селища негативну реакцію – люди боялися, що лісівники заберуть у них улюблене місце відпочинку, тому прий­шли на сесію його відстоювати.

Сергій Гірич, начальник відділу землевпорядкування, охорони навколишнього середовища та архітектурно-будівельного конт­ролю селищної ради, озвучив присутнім позицію Шацької селищної ради, за якою лісок біля озера, відповідно до старого генерального плану 1976 року, є зеленими насадженнями громадського зна­чення; згідно зі схемою планування території селищної ради – селищ­ним парком. За новим генеральним планом, це територія зелених насаджень загального користування. Оскільки лісівники стверджують, що соснова посадка є складовою Державного лісо­вого фонду України, то Сергій Гірич їм заперечив: «Відповідно до статті 4 Лісового кодексу зелені насадження в межах населеного пункту не належать до лісового фонду».

Виступив перед депутатами і громадськістю Віталій Юрчук, на­ча­льник міжрайонного управління Держгеокадастру у Любом­ль­ському та Шацькому районах, який зазначив, що наявні доку­менти, які підтверджують право ДП  «Шацьке УДЛГ» на ці землі, – це планово-картографічні матеріали лісовпорядкування. Крім того, відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законо­дав­чих актів України щодо розмежування земель державної і ко­мунальної власності» ці землі вважаються розмежованими. «Ліси, які перебувають на балансі лісівників, можна прирівнювати до об’єктів нерухомого майна. Відповідно підприємство має пов­не право на отримання земельної ділянки під ними», – наголосив Віталій Миколайович.

Андрій Самолюк, директор ДП «Шацьке УДЛГ», пояснив жите­лям селища, що зелені насадження біля озера залишаться їхнім улюбленим місцем відпочинку. Лісок завжди був на балансі підп­риємства, проте сьогодні постало питання виготовлення необ­хідної документації на цю територію, чим лісівники і займаються. Земельна ділянка, а саме соснова посадка в Шацьку біля озера Велике Чорне, перебуває у державній власності та є складовою Державного лісового фонду України, відповідно до матеріалів лі­сов­порядкування віднесена до кварталу 24 Шацького лісництва.

Згідно з Довідкою з державної статистичної звітності за ДП «Ша­цьке УДЛГ» в межах населених пунктів Шацької селищної ради рахується 10,5 га лісових земель. У ч. 1 ст. 17 Лісового ко­дексу встановлено, що у постійне користування ліси на землях дер­жавної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним лі­со­гос­подарським підприємствам, іншим державним підп­риємс­твам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи.

Основною рисою земель лісогосподарського призначення є призначення цих земель саме для ведення лісового госпо­дарства, що, за змістом ст. 63 ЛК, полягає в здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та роз­ши­ре­ного відтворення лісів.

Діяльність лісогосподарських підприємств, зокрема і ДП «Ша­цьке УДЛГ», здійснюється на підставі діючих Проектів організації та роз­витку лісового господарства (матеріалів лісовпоряд­кування), які пе­редбачають екологічно обґрунтоване ведення лісо­вого гос­по­дарства і розроблені відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють організацію лісовпорядкування, які роз­роб­ляю­ться на основі матеріалів лісовпорядкування.

За ст. 48 ЛК, у матеріалах лісовпорядкування дається якісна й кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства. Згідно з п. 5 «Прикінцевих положень» Лісового кодексу України до одержання в установленому порядку дер­жавними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, до­ку­ментами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування. Слід заува­жити, що вищевказані норми п. 5 «При­кін­цевих положень» ЛК набрали чинності згідно з Законом України «Про внесення змін до Лісового кодексу Ук­раїни» від 8 лю­того 2006 року. Отже, вказані поло­ження поширюються на землі, які були на­дані для підприємства в корис­тування до прийняття вказаного закону до 2006 року.

У розпорядженні підприємства наявні матеріали лісовпорядкування 90-их років минулого століття, 2000 року і т.д., в яких включена вказана земельна ділянка, що розмішена в межах населеного пункту. Саме щодо неї ДП «Шацьке УДЛГ» і нап­равило звернення про надання дозволу на розробку землевпорядної документа­ції, для передачі вказаної ділянки в пос­тійне користування для ведення лісового господарства та пов’я­заних з ним послуг. Отже, ДП «Шацьке УДЛГ» діє в межах закону, ви­го­товляючи доку­менти на ді­лянку.

Коментуючи виступ, до керівника зве­р­­нувся член виконкому се­лищної ради Олександр Сорочук: «Якщо питання формальне, чому виникла нагальна потреба скли­кати позачергову сесію? Позачер­гова сесія, як мені відомо, зби­рає­ться з питань надзвичайних ситуа­цій».

– В нас є терміни, встановлені державним лісовим агентством, щоб до 3 кварталу цього року зробити всі правовстановлюючі доку­менти. На території є будівлі, за які ми платимо в селищну раду податки. Ми хочемо їх зареєструвати і виготовити на них документи, – відповів Андрій Олексійович.

– Щоб зареєструвати будівлі, не обов’язково мати право влас­ності на землю. Реєструйте спершу будівлі, а потім постане питання землі. Але, звичайно, не 9 гектарів, – апелювала до нього депутатка Світ­лана Гошовська.

– У Шацькій громаді є об’єкти, як от БДЮТ, ДЮСШ, на сьогодні ми ви­готовляємо технічні паспорти, далі будемо реєструвати у ЦНАПі і виготовляти правовстановлюючі документи на майно. Аж тоді будемо узаконювати землю, – доповнила фразу колеги Людмила Цевух.

– Ви стверджуєте, що нічого на згаданій території змінювати не будете, – звернувся до керівника ДП «Шацьке УДЛГ» депутат Іван Ко­валь. – Тоді для чого вам 9 гектарів землі, за яку ви будете пла­­тити податки і нічого з цього не матимете? Як хороший господар візьміть 2-3 гектари і господарюйте на них. Шановні депутати! Якщо ми цю землю передамо в державну власність, ми нею розпо­ряджа­тися не зможемо. Пам’ятаймо, що громада проти передачі зелених на­саджень держлісгоспу, а ми тут відстоюємо саме інтереси гро­мади, а не окремих організацій.

Сергій Чумак зазначив, що парки і сквери в межах населеного пункту повинні перебувати в комунальній власності громади. Також він запропонував державному підприємству не поспішати, а спер­шу розробити проект землеустрою з розмежування земель держав­ної і комунальної власності.

Депутат районної ради Сергій Сидорук звернувся до громади з такими словами:

– Якщо селищна рада передасть землі лісгоспу, вона втратить можливість у подальшому впливати на цю ділянку. За державними об’єктами земля стає державною, тобто переходить у державу в особі райдержадміністрації. Сьогодні це Шацька РДА, а через два роки може бути, для прикладу, Ковельська чи Володимир-Во­линська. Тобто нею розпоряджатимуться зовсім чужі люди. Крім того, відповідно до нової концепції реформування лісового гос­по­дарства ліси з державної власності можуть перейти в комунальну. Якщо це відбудеться, то чи не перейдуть 9 га лісу в приватні руки?

Багато запитань Сергія Федоровича залишилися без відповіді: для чого на території встановили шлагбаум; яка доля доріг, що з’єд­нують через ліс вулиці Гагаріна і Лісова та ведуть до спортивної школи; у чиїй власності перебувають два об’єкти на згаданій те­риторії: водонапірна башта і свердловина (за старою лікарнею); чому не лісівники, а комунальники наводять порядок у сосновій по­садці. Зі слів Сергія Сидорука, при прийнятті рішення депутатам пот­рібно враховувати критерії цінності цієї землі для лісгоспу і для громади. Територія під насадженнями завжди використовувалася громадою не як ліс, а як місце відпочинку, яке має спортивно-оздо­ровчий та рекреаційний потенціал (поблизу є стадіон та мальовниче озеро).

Вислухавши думку кожного, зваживши всі «за» і «проти», депу­тати приступили до голосування. Переважною більшістю голосів обранці громади відмовили ДП «Шацьке УДЛГ» в наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встанов­лення меж земельної ділянки на місцевості (в натурі).

Мирослава ЦЮП’ЯХ