Головна Сільське господарство Технічний огляд сільсько­госпо­дар­сь­ких машин-2013

Технічний огляд сільсько­госпо­дар­сь­ких машин-2013

5324

Згідно з Указом Президента України за №459/2011 від 13.04.2011 ро­ку створена Державна інспекція сільського господарства України, структурним підрозділом якої є, згідно з Постановою КМУ №1300 від 12.12.2011 року «Про утворення територіальних органів Держ­сільгоспінспекції», управління технічного нагляду, охорони праці та по­жежної безпеки за станом сільськогосподарських машин.

За період з 15 січня по 15 грудня 2012 року здійснення тех­нічного конт­ролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сіль­сько­гос­по­дар­ських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогос­подар­ської техніки та інших механізмів було проведено за іншою схе­мою, ніж у попередні роки.

Станом на 1 січня 2013 року по відділу технічного контролю Дер­ж­­сільгоспінспекції Шацького району знаходиться на обліку 669 одиниць техніки, з них 544 одиниці у фізичних осіб, в тому числі 454 трактори, 32 зернокомбайни, 24 самохідних дорожньо­бу­ді­ве­ль­них і ме­­лі­о­­ра­тив­них машин та 159 трак­то­р­­них приче­пів.

На сьо­го­д­­нішній де­нь вимоги до те­х­­­ніч­но­го огля­ду сі­ль­­­госп­тех­ніки прак­тич­но за­лиши­ли­сь ті ж са­мі, але фу­нк­ції тех­ніч­ного конт­ро­лю зараз пов­ністю по­к­­ладені на су­б’єкти гос­по­дарювання, які мають відповідну ліцензію. В нашому районі пра­цює приватне підприємство ТОВ «Техноторг-Дон» (м. Луцьк). Відділ тех­нічного нагляду Держсільгоспінспекції лише контролює роботу підприємства в місцевих радах та організаціях. Уком­плектовані бри­гади з обладнанням для перевірки технічного стану на спеціальному ав­томобілі виїжджають на місце технічного контролю згідно з графіком, по­годженим головою Шацької рай­держ­адміністрації та затверд­же­ним в.о. начальника Державної інспекції сільського господарства у Волинській області.

Після проведення техогляду власнику, в якого техніка справна, ви­дається протокол, відривний талон, який кріпиться на лобове скло машини інспектором Держсільгоспінспекції, та ставиться від­міт­ка в протоколі суб’єктами господарювання, вноситься інфор­ма­ція до Єдиного реєстру зареєстрованих машин в комп’ютерну ба­зу про проходження технічного огляду.

Хочу наголосити власникам с/г техніки, в яких не проіденти­фікована техніка, тобто у реєстраційному документі стоїть запис Б/Н – безномерний кузов чи двигун. У попередні роки огляд такої тех­ніки проводився, а в цьому році обов’язково необхідно проі­ден­тифікувати наявну с/г техніку ще до проведення технічного огляду, який розпочнеться в районі з 4 березня 2013 року. Графік про­ве­дення буде опублікований в районній газеті до 15 лютого цього року та розданий сільським радам, іншим юридичним особам району.

З питань ідентифікації техніки та інших запитах, що сто­сую­ться її реєстрації та зняття з обліку, прохання її власників звертатись в Держсільгоспінспекцію за адресою: смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 5, тел. 2-90-89 (бувша інспекція Держтех­наг­ляду). Стосовно останнього, згідно з наказом Мінагрополітики України за №644 від 22.11.2011 року «Про затвердження порядку роботи, пов’язаної із реєстрацією та зняттям з обліку с/г машин» введено висновок атестованого спеціаліста (експерта) з про­ведення, обс­те­ження машин на відповідність ідентифікації номерів і суп­ро­відних документів на предмет фальсифікації. Тобто реєстраційні дії, зняття з обліку, видання дублікатів та заміна сві­доцтв про реєстрацію ста­ро­го зразка не будуть проводитись без висновків спеціаліста.

Григорій ТУРИЧ,

головний спеціаліст відділу технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки Держсільгоспінспекції.