Головна Свято Державні службовці відзначили про­фесійне свято

Державні службовці відзначили про­фесійне свято

2813

От уже десять років поспіль 23 червня в Україні відзна­чає­ться День державної служби, святкування якого було вста­нов­лено Указом Президента Ук­­раїни від 4 квітня 2003 року.

Вітали з цим святом дер­жав­них службовців району на уро­чистостях, які відбулися на­­­передодні в районному Бу­динку культури. Як зазначив у до­повіді Віктор Плейтух, пер­ший заступник голови Шацької РДА, в умовах реформування сус­пільство саме від пра­­­ців­ників державної служби очікує професійності та компетент­ності, ефективного та відпові­да­льного управління. Загалом же у районі працюють 147 дер­жавних службовців, з них 60 – керівників, спеціалістів – 87, на яких покладено велику відпові­дальність у впровадженні дер­жавної політики в багатьох сфе­рах діяльності. Тож Віктор Павлович подякував усім дер­жавним службовцям за хорошу працю, професіоналізм та вирі­шення усіх проблемних питань, успішне виконання завдань, які стоять перед ними.

Не обійшлося в цей день і без вручень нагород. Во­ло­ди­мир Найда, голова Шацької РДА, та Володимир Голядинець, го­лова Шацької районної ради, ві­таючи держслужбовців, вру­чили Почесну грамоту обласної державної адміністрації Крат Те­тяні Михайлівні, начальнику відділу економічного розвитку, тор­гівлі та туризму Шацької РДА, оголосили Подяку голови об­ласної ради Андросюк На­талії Василівні, начальнику від­ділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержад­мі­ністрації, за сумлінну працю в органах дер­­жавної влади, зраз­кове ви­ко­нання своїх обов’яз­ків та ви­сокий профе­сіоналізм. Кращих держслужбовців було відзна­чено і на районному рівні По­чес­­ними грамотами РДА та ра­йонної ради, грошовими пре­міями та цінними подарун­ками.

Вітання приймали і ве­те­ра­ни державної служби, котрі зна­ходяться на заслуженому від­­починку і котрі протягом дов­гих років сумлінно вико­ну­ва­ли свої професійні обов’язки. Серед них було відзначено Адама Дударчука, активного гро­мадського діяча, голову ра­йонної ради ветеранів, колиш­нього державного службовця.

Віта ШЕПЕЛЯ.