Головна Свято День Конституції – як свято затвердження наших прав і свобод

День Конституції – як свято затвердження наших прав і свобод

2531

17 років тому, 28 червня, відбулася значима подія в історії українського народу. Верховна Рада України прий­няла першу Конституцію незалежної української держави

Прийняття Конституції за­крі­пило правові основи неза­лежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Це сприяло підвищенню міжна­родного авторитету України на світовій арені.

Конституція врахувала істо­ричний досвід нашого народу і кращі світові традиції. Вона стала першоосновою форму­вання політичних, економічних та духовних реалій нашого сус­пільства.

Витоки конституційного ми­с­лення йдуть від видатних де­р­жавотворців – Володимира Ве­ликого, Ярослава Мудрого, Бог­дана Хмельницького, Пили­па Орлика, Михайла Грушев­ського, Михайла Драгоманова, Павла Скоропадського.

Україна свого часу ство­ри­ла першу європейську консти­туцію – «Пакти й Конституції» Пилипа Орлика.

Пізніше вагомий внесок у розвиток українського консти­туціоналізму зробили Універ­сали Центральної Ради. Важко сказати, як би склалася доля країни, коли б Конституція Пи­липа Орлика чи Конституція УНР таки увійшли в законну дію. Та з точки зору історії, якщо щось не відбулось, значить цього не могло бути, тому і шко­дувати з цього приводу не варто. Ми повинні пишатися самим усвідомленням значу­щості сучасної України  та  роз­ви­т­ку її політичної думки у світовому масштабі.

Довгий і складний шлях по­літичного самовизначення зас­відчив невмирущу волю укра­їнців мати свою державність, бути суверенним серед інших вільних народів Європи і світу.

Конституція 1996 року увій­шла в суспільне життя як го­ловний оберіг державності та демократії, гарант незалеж­ності та соборності України. Її при­й­нят­тя стало точкою відлі­ку нової епохи в історії нашої держави.

Всебічний розвиток культу­ри, освіти, ефективне та дос­тупне медичне обслуго­вуван­ня, правова і соціальна захи­щеність, політична та релігійна свобода – все це має по праву належати громадянам України. Однак, не слід забувати, що конституційні норми, якими б вони передовими і демо­кра­тич­ними не були, самі по собі не змі­нять життя на краще. Пот­рібні час, віра і напружена пра­ця, щоб конституційні засади увійшли в наше життя конкрет­ними і зримими змінами. Тож давайте будемо виходити з то­­го, що Україна починається з кожного з нас. Усім нам пот­рібні підвищена відповіда­ль­ність, самовіддана праця зара­ди однієї мети – процвітання України як цивілізованої євро­пейської держави, в якій бу­дуть створені умови для все­біч­ного розвитку людини, де пану­ва­ти­муть гуманізм, демо­кратія, закон і справедливість, а ма­теріальний достаток буде спів­відноситись із кількістю та якіс­тю праці кожного.

Звичайно, 17 років життя за новою Конституцією – це не ті­льки кроки вперед, але й до­пу­щені недоліки та прорахунки. Чим швидше ми їх позбави­мося, подолаємо інерцію – тим ближчими стануть омріяні іде­али достойного життя, гаран­тованого Основним Законом держави. Реалії сьогодення до­вели, що з’ясування політич­них відносин – безперспек­ти­в­на дорога в нікуди. Нинішня жит­тєва реальність в іншому, і вимагає вона консолідації всіх здорових сил суспільства.

Доля розпорядилася так, що саме ми стали свідками на­родження суверенної країни, здійснення одвічного права укра­їнського народу на само­виз­начення. І ми, як ніхто інший, відповідальні перед власною со­вістю, попередніми, ниніш­ні­ми та прийдешніми поколін­ня­ми за державу, на сторожі якої стоїть Основний Закон.

Більше 20 років в незале­ж­ній Україні змінювались прези­денти і уряди, але відчутного по­ліп­шення умов життя біль­шості громадян, простих укра­їн­ців практично не було. І тільки в останні роки ми відчули зміни на краще, переконались у пра­вильності реформ та втіленні соціальних ініціатив, зап­ро­по­нованих Президентом України Віктором Януковичем. 

Об’єктивний і неуперед­же­ний аналіз шляху, пройденого нашою державою, дає під­ста­ву для оптимістичного погляду на досягнуте, як фундамент для подальшого руху вперед.

У політичній сфері виконано головне завдання – збережено цілісність держави, поглиблено процес її розбудови. Винят­ково важливе значення мають доко­рінні зміни, що відбулися в орга­нізації державної влади. Вона реально формується на­ро­дом.

Ми маємо підстави ствер­д­жу­вати, що Конституція Укра­­ї­ни стала справжньою право­вою базою, що визначає дер­жа­вотворчий процес в нашій країні. В ній українське сус­піль­ство от­римало чітку і вичерпну від­по­відь на питання: що ми бу­дуємо і куди йдемо. Реалі­за­ція по­ло­жень Конституції Укра­ї­ни ут­верджує Україну як су­ве­рен­ну, не­за­лежну, демокра­тич­ну, со­ціальну і пра­вову державу.

В духовній сфері незалежна Українська держава гарантує і на практиці забезпечує сво­бо­ду творчості й широкий доступ громадян до всього комплексу культурних надбань народу без огляду на політичні чи ідео­ло­гічні обмеження. Однією з без­перечних цінностей Української держави є свобода совісті, по­вернення церкві і релігії на­леж­ного місця в суспільстві.

У зовнішніх відносинах Укра­їна відійшла від хибної політики самоізоляції і балансування та почала проводити зважену ба­гатовекторну міжнародну полі­тику, спрямовану на відсто­ю­вання власних геополітичних інтересів. Це зміцнило міжна­родний авторитет держави.

У внутрішній політиці, за­кріпивши принцип верхо­вен­ства права, поставивши люди­ну на перше місце в системі соціальних цінностей, прого­ло­сивши відповідальність дер­жави перед нею, Конституція відкрила найширші можливості для формування громадян­сь­кого суспільства, суспільства здорового глузду, без якого ні справжня демократія, ні спра­в­жня свобода людини неможливі.

Доречно пригадати деякі ва­ж­ливі моменти, які торка­ються життя громадян та розвитку нашого району.

Обсяг надходжень до за­­га­ль­ного фонду місцевих бюд­жетів у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зріс на 7,5% і ста­новив майже 8,8 млн. грн.

До бюджетів усіх рівнів району надійшло більше 15 млн. грн., що на 7,8% більше, ніж у 2011 році.

Станом на 01.01.2013 року в економіку району вкладено                                     63,8 тис. дол. США іноземних інвестицій, в середньому 3,7 дол. США на одного жителя.

Номінальна середньомі­сячна заробітна плата зросла у 2012 році на 22,9% і ста­новила 2 023 грн. при відсут­ності заборгованості з випла­ти заробітної плати.

Протягом 2012 року пра­цевлаштовано 407 осіб  – це на 0,2% більше у порівнянні з 2011 роком. Створено 290 ро­бочих місць.

Свідченням покращення добробуту населення є житло­ве будівництво, яке особливо активізувалось останнім ча­сом. За  2012 рік в районі здано в експлуатацію житла загаль­ною площею 8 тис. м2, що на 4,7%  більше, ніж у 2011 році.

Протягом останніх років збу­довано ряд об’єктів соці­альної сфери, кілометри доріг, відновлено вуличне освітлен­ня в населених пунктах, лише у 2012 році впроваджено 11 енергозберігаючих заходів на 28 об’єктах бюджетної сфери. Кошти, спрямовані на розвиток району у 2011-2012 роках, у 5 разів перевищили суму за всі попередні роки.

Спостерігається постій­ний ріст державних соціальних допомог. На початок року 200 малозабезпечених сімей отри­мувало допомог на суму 3 млн. 412 тис. грн., це на 1 млн. 463 тис. грн. більше від поперед­нього року. Виплачено однора­зову допомогу при народженні дитини 450 особам на суму май­же 8 млн. грн. Розмір цієї до­помоги зріс удвічі. У 2012 ро­ці жінкам «Матерям-героїням» на­раховано та виплачено однора­зову винагороду в сумі 997 тис. грн. Державну допо­могу під опікою та піклуванням призна­чено 22 особам, випла­чено у 2012 році –  633,9 тис. грн.

Завдяки спільним зусил­лям органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, активній допомозі керівників підприємств, організацій вда­ло­ся зберегти мережу та за­без­печити плідну роботу зак­ла­дів освіти, охорони здоров’я та культури.

Запровадження в життя норм Основного Закону знач­ною мірою залежить від прагнення кожного, незважаючи на різ­ницю в ідеологічних поглядах, пар­тійних позиціях, об’єдна­ти­ся у головному – прагненні по­бу­дувати для наших дітей і вну­ків життя гідне людини. Сьо­годнішнє українське суспі­ль­ство має по­тужний потенціал і він за­пра­цює тоді, коли кожний громадянин, усі громадсько-політичні сили збаг­нуть просту істину: Україна – наш спільний дім, в якому мають і можуть панувати лад і спокій, праця на себе і спільний доб­робут. Наш народ доволі натерпівся від воєн і революцій. Він вистра­ждав своє право на кращу до­лю для себе, для своїх дітей та внуків.

Сьогодні у районі діє 56 осе­редків політичних партій та 19 осередків громадських фор­му­вань, з якими тісно співпрацює місцева влада в усіх життєво важливих питаннях.

Наше завдання – забез­пе­чити турботу про інтереси кож­ної конкретної людини, ство­ри­ти умови для реалізації її мож­ливостей у процесах держа­во­творення.

Ми всі дійсно різні. Але є в усіх нас спільне, що об’єднує – це бажання розбудувати дер­жаву, поліпшити становище свого народу, своєї країни. А для цього необхідні злагода, справжній патріотизм, свідома дисципліна кожного, висока організованість і якісна, добра робота в усіх сферах нашого життя.

День Конституції ми не по­вин­ні сприймати як свято на честь нормативного акту. Ми повинні його сприймати як день затвердження наших прав і сво­бод. День ствердження то­го, як зазначено у статті 3 Кон­ституції України, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гід­ність, недоторканність і без­пе­ка визнаються в Україні найви­щою соціальною цінністю».

Володимир ГОЛЯДИНЕЦЬ, голова Шацької районної ради.