Головна Свято Основний Закон України має стояти на захисті прав людей і держави

Основний Закон України має стояти на захисті прав людей і держави

2667

Напередодні святкування 19-ї річниці Конституції України (28 червня) у Шацькому лісо­вому коледжі імені Валентина Сулька відбулись уро­чис­ті збори, участь у яких взяли предс­тав­ники органів виконавчої  влади та органів місцевого са­мовря­дування, політичних пар­тій  та громадських організацій, керів­ники установ і організацій ра­йону, трудові колективи, а та­кож жителі району.

Перед присутніми з уро­чис­тою промовою виступила ке­руюча справами районної ради Ольга Сахарук. «За істо­рич­ни­ми мір­ками, наш Основний Закон – ще зовсім молодий документ, але корені його глибокі, як гли­бокими є корені української на­ції. Довгий і складний шлях по­лі­тичного самовизначення зас­відчив невмирущу мету україн­сь­кого народу мати свою дер­жавність, бути суверенними се­ред інших народів. Консти­туція України 1996 року дала пош­товх для продуктивного роз­витку усіх галузей та сфер суспільного життя. Всебічний роз­виток культури, освіти, ефек­тивне та доступне медичне обс­луговування, правова та со­­­ціальна захищеність, полі­тична та релігійна свобода – все це має по праву належати громадянам України», – зазна­чила Ольга Петрівна.

Звертаючись до присутніх у залі, голова райдержад­мініст­рації Ігор Корольчук наголосив: «Ми чітко повинні усвідом­лю­вати, що належна по­ва­га до бук­ви і духу Консти­туції – обов’я­зок як гро­ма­дя­ни­на, так і представника бу­дь-якої гілки влади. Вірю, що спільними зусиллями ми зуміємо побудувати таку державу, про яку мріяли та за яку віддали життя наші предки, і за яку й сьогодні йде боротьба, адже нині Україна проходить чи не най­важче за часи своєї не­залежності випро­бу­ван­ня – випробу­вання на єдність та те­ри­торіальну ціліс­ність».

Учасники зіб­рання хвилиною мов­чання вша­ну­­вали всіх за­гиб­­лих, які від­дали своє життя, обе­рігаючи рідну державу на Сході України.

Також предс­тав­ники влади ра­­йону приві­та­ли при­­сутніх із професійним  свя­том – Днем дер­жавної служби. Щи­­рими сло­вами вітала держс­луж­бовців з под­війним свя­том го­лова Ша­ць­кої районної ор­­га­ні­зації профспілки праців­ників дер­­жав­них установ Люд­мила Єро­­фєєва: «Є така робота – слу­­жити державі, і ця робота не дуже добре оплачується, не­дос­­татньо цінується суспі­льст­­вом, вимагає неліміто­ва­них витрат часу і сил. Але без дер­­жавної служби немає дер­жави. Ви – перші, до кого звер­таються громадяни для вирі­шення життєво важливих пи­тань. Саме від вашого профе­сіо­налізму, від компетентності та принциповості, ставлення до людей, уміння швидко і якісно приймати управлінські рішення залежить рівень довіри до вла­ди в цілому».

Після виступів представ­ники районної влади вручили кра­­щим працівникам району По­чесні грамоти райдержад­мі­ніст­рації, районної ради та про­ф­с­пілкової організації.

З вітаннями до Дня Конс­ти­туції також виступили голова Шацької районної ради вете­ра­нів Адам Дударчук, представ­ники учнівської спільноти (Анас­тасія Піддубна) та сту­дент­ської молоді (Дарина Колісник).

Святкової атмосфери за­ходу додали патріотичні пісні у ви­конанні хору працівників ку­ль­тури району, аматорських ко­лек­тивів, виконавців Шацької ди­тячої музичної школи та ра­йон­ного Будинку культури. З піс­нею «Світку мій високий» за­вітав у гості ковельчанин Анд­рій Мигуля. Після бурхливих оп­лес­ків на завершення свят­ко­вої програми всі учасники за­ходу виконали «Молитву за Ук­раїну».

Віта ШЕПЕЛЯ.