Головна Економіка Шацькі озера запрошують на відпочинок!

Шацькі озера запрошують на відпочинок!

4087

Багаті рекреаційно-курортні ресурси Шацького націона­ль­ного природного парку роблять його перспективним для орга­нізації відпочинку, туризму, са­наторного лікування. Озера Світязь, Пісочне, Пулемецьке, Люцимер, Соминець, Кримно, Ве­лике Чорне і прилеглі до них території з багатими рекреа­цій­ними ресурсами і є тради­ційними місцями масового ор­га­нізованого і неорганізо­ва­ного відпочинку. Вони предс­тавлені типовими поліськими ландшафтами з рівнинним ре­льє­фом та відкритими прос­то­рами, які, як правило, приля­гають до озер, що розміщені бли­зько лісових масивів, предс­тавлених сосновими, дубо­вими, вільховими і березо­вими насадженнями, які при­ля­гають до рекреаційних ус­танов.

Щорічно територію парку від­відують тисячі людей як з України, так і з ближнього та дальнього зарубіжжя. Тенден­ція до збільшення кількості відпочиваючих цієї території зростає з року в рік.  На сьо­годні відпочинок в парку в ос­новному зосереджений в чо­ти­рьох зонах: «Гряда», «Сві­тязь», «Гушово», «Пісочне».

В межах території пос­тій­ного користування Шаць­кого на­ціонального природного парку для ознайомлення відві­ду­вачів з природою обладнано 3 еколого-пізнавальні стежки – «Лісова пісня» (біля озера Пі­сочне), «Світязянка» (біля озе­ра Світязь, затока Бужня) та «Три озера» (біля озера Пуле­ме­цьке). Стежки обладнані ін­формаційними аншлагами, аль­танками та кост­рищами. В цьому році прове­дено їх облаш­тування та по­новлення.

На в’їздах в парк оформлені інформаційні пункти, на яких відвідувачі можуть ознайо­ми­тися з правилами поведінки на території природно-заповідного фонду та розташуванням об’єк­­тів туристичної, відпочин­кової і рекреаційної інфраст­рук­тури.

Силами служби державної охо­рони біля доріг загального ко­­ристування, в лісових ма­си­вах обладнано два рекреа­ційні пункти – «Перемут», «Ту­рист», які служать місцями для короткотермінового від­по­­чинку автотуристів та міс­цевого населення.

Організовані два наметові містечка «Незабудка» (1,5 га), «Запісочне» (1,2 га), де ство­рені побутові умови для про­жи­вання відпочиваючих (во­да, світло, кострища, альтанки для прийому їжі тощо) і за певну плату є можливість роз­­міс­тити автомобіль та вста­но­­­вити намет.

Силами працівників ШНПП в літній період забезпечено що­денне прибирання рекреа­ційних об’єктів та прибереж­них смуг озер від побутового сміття, його транспортування та утилізація на полігон твер­дих побутових відходів Шаць­кого району.

Але всім відома приказка «Чисто не там, де приби­рають, а там, де не смітять», тому на­­діємось на свідомість ту­рис­тів парку, які на відпочинку будуть насолоджуватись чис­тими озерами, багатим лісом та квітучими луками, де їм не буде зустрічатись засмічені та забруднені галявини та береги озер.

Приємного вам відпочинку! Адміністрація ШНПП.