Головна Свято Розвиток Шацького району у 2016 році

Розвиток Шацького району у 2016 році

3395

Характерною ознакою ро­боти Шацької районної держав­ної адміністрації, її структурних підрозділів, а також органів міс­цевого самоврядування ра­йону в цьому році була сис­темна робота з вирішення ак­туа­льних питань у всіх галузях господарського комплексу, вп­ро­вадження заходів, спря­мо­ва­них на стабілізацію еконо­мічного і соціального розвитку озерного краю.

В центрі уваги перебували пи­тання щодо надання допо­моги та виділення земельних ділянок учасникам АТО, енер­гозбереження, децентралізації, об’єднання територіальних гро­мад, розвитку системи надання адміністративних послуг та під­­вищення їх якості тощо. У цьому році активно проводи­лась і про­водиться інформа­ційно-прос­вітницька кампанія з по­пуля­ризації військової служ­би в лавах Збройних сил Ук­раїни на контрактній основі. Із Шацького району підписали конт­ракт на військову службу 14 громадян. На строкову служ­бу відпра­в­лено 10 громадян.

В результаті проведення реформи де­централізації в Ша­цькому ра­йоні створена Ша­цька об’єд­нана територіальна громада (Ша­цька селищна ра­да, Самій­ли­чівська і Прип’ят­ська сільські ради).

Бюджет району

За І півріччя 2016 року до за­га­льного фонду бюджету ра­йону надійшло 51 923,4 тис. грн. податків, зборів та інших обо­в’яз­кових платежів з враху­ванням трансфертів з держав­ного та обласного бюджетів, що становить 104,3% до затверд­жених показників доходів бюд­жету, визначених для району на звітний період. Зведений бюд­жет виконано на 156,1%, по­над план надійшло 3 237,1 тис. грн. В цілому по району за­безпечено надходження усіх зап­ланованих у бюджеті подат­ків та зборів. Виконані усі зве­дені бюджети району до запла­нованих квартальних призна­чень. Крім власних надход­жень, до бюджету ра­йону на­дійшла субвенція з дер­жавного бюд­жету на ви­п­лату пільг, суб­си­дій, до­помог в сумі 17 065,5 тис. грн.

Районний бюджет за загаль­ним фондом вико­наний на 162,7%, пе­ре­ви­конання становить 1 665,3 тис. грн. Приріст основ­них джерел над­хо­д­­жень до міс­це­вих бюд­жетів, а саме – по­даток на до­хо­ди фізич­них осіб склало 1 655,3 тис. грн., пода­ток на не­рухомість – 982,9 тис. грн.

Протягом шести мі­ся­ців рішеннями сесій ра­йонної ради прове­дено ряд змін, як по доходній базі районного бюджету, так і по видатковій.

Податково-бюджетна політика

За І півріччя 2016 року по Шацькому району до бюджетів усіх рівнів надійшло 14 506,9 тис. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Розрахункова база до держав­ного бюджету виконана на 114,93%. Розрахункова база до місцевого бюджету виконана на 123,12 грн. Станом на 1 лип­ня 2016 року надходження зе­мельного податку склало 1813,5 тис. грн., що на 584,7 тис. грн. більше, в порівнянні з ми­нулим роком.

У секторі малого підприєм­ництва функціонує 37 статис­тично малих підприємств (з них 31 – це мікропідп­риємства). Кількість ма­лих підприємств у розрахунку на 10 ти­сяч осіб наявного на­се­лен­ня становила 22 оди­ни­ці, по області – 50. Кіль­кість за­реєст­рованих підпри­є­мців – фі­зичних осіб станом на 1 липня ста­новить 589.

Сільське господарство

В галузі сільського госпо­дар­ства в районі власниками осо­бистих селянських госпо­дар­ств посіяно 955 га ярих зер­но­вих (97% до намірів), з них ярої пшениці – 8 га, ячменю – 160 га, вівса – 618 га, зернобо­бових – 99 га та кукурудзи на зерно – 70 га.

Нині в районі нараховується 30 особистих селянських гос­по­дарств, які утримують три і більше корів. В цих сімейних (ро­динних) фермах утримує­ть­ся 94 корови.

Заготівлю молока на тери­то­рії району проводять такі пе­реробні підприємства: ТзОВ «Ша­цький молокозавод», ВАТ «Чортківський сирзавод» та ПрАТ «Ратнівський молокоза­вод». За І півріччя 2016 року з території району зібрано 545 тонн молока, з них 443 тонни – ТзОВ «Шацький молокозавод».

Сільськогосподарським обс­лу­­говуючим кооперативом «Ба­р­­­вінок» від членів коо­пе­ра­тиву зібрано 31 тонну молока, з них 820 літрів реалізовано на школи району, решта – на ТзОВ «Шаць­­кий молокозавод».

Прийнята комплексна прог­рама розвитку АПК Шацького району, де передбачено перелік заходів, якими можуть скорис­татися господарі на селі. Зок­рема, виплата дотації родинам, які утримують три і більше корови в своєму господарстві, та здешевлення вартості штуч­ного запліднення корів влас­ників ОСГ.

Лісове господарство

Виконуються планові показ­ники в галузі лісового госпо­дарства. ДП «Шацьке УДЛГ» в рамках виконання основних ви­робничих та фінансово-еко­номічних показників діяльності за І півріччя 2016 року реалізо­вано деревини 11 742 м3 на суму 8 069 тис. грн. (план – 10 500 м3, 6 934 тис. грн.). Ша­цьким національним природним парком за звітний період здійс­нювались відновлення лісів на площі 5,4 га, а також догляд за лісовими культурами, вирощу­вання посадкового матеріалу на роз­саднику на площі 0,1 га.

Проводились винищувальні ро­боти в осередках шкідників і хвороб на площі 500 га, влаш­ту­вання нових мінералізова­них смуг (25 км) та догляд за ними (310 км) з метою недопу­щення пожеж на території парку.

Зайнятість населення

До Шацького районного цент­ру зайнятості за послугами в цьому році звернулося 707 незайнятих громадян, в тому числі 596 безробітних грома­дян. Серед безробітних, які ско­ристались послугами центру зайнятості – 56,2% особи робіт­ничих професій, 28,2% – служ­бовці, 15,6% – особи без профе­сії або такі, які займали робочі місця, що не потребують спе­ціа­­ль­ної підготовки.

Активними заходами цент­ру зайнятості населення охоп­лено 479 осіб. Рівень працев­лаш­ту­вання після проходження профнавчання складає 96,5%. Упродовж 7 місяців 2016 року 388 особам, що навчаються у нав­чальних закладах різних ти­пів, надано профорієнтаційні пос­­луги.

Пенсійне та соціальне забезпечення

До бюджету управління Пен­сійного фонду в Шацькому ра­йоні протягом І півріччя 2016 року надійшло 6 млн. 520 тис. грн. власних коштів. За цей пе­ріод забезпечено своєчасну вип­лату пенсій та грошової до­помоги з урахуванням їх підви­щень 4 359 пенсіонерам району. Середній розмір пенсії по району складає 1 379 грн. 83 коп.

В питанні соціального забез­печення здійснюються соціальні виплати. У І пів­річчі 2016 року на обліку в уп­равлінні перебу­вало 234 одер­жувачів державної соціальної допомоги, до трьох років і при на­родженні – 699, одер­жувачів допомоги по догля­ду за психічно хворими – 54, до­помоги одино­ким матерям – 94, державної со­ціальної допомоги інвалідам зага­льного захворю­ван­ня – 50, тим­ча­сової держав­ної допомоги ді­тям – 10, інвалі­дам з дитинства та дітям-інва­лідам – 252, допо­моги на дітей під опікою – 18.

До управління соціального за­хисту населення Шацької рай­дер­жадміністрації за І півріччя 2016 року звернулось 680 осіб із заявами та деклараціями на приз­начення житлової субсидії, з них призначено субсидію 100 сімей. Кількість прийнятих заяв від чисельності домогоспо­дар­ств – 15%.

Медицина району

У Шацькому районі функціо­нує Територіальне медичне об’єд­нання Любомльського і Ша­цького районів. Шацька районна лікарня є його структурним під­роз­ділом, де відкрито нову по­лік­лініку (2011 рік), стаціонарне відділення (2012 рік), прийма­льне відділення (2015 рік). В 2015 році Шацька районна лі­карня акредитована на вищу ка­тегорію.

Медична допомога насе­лен­ню району надається по­лі­к­­лінікою на 100 відвідувань в день, трьома лікарськими ам­бу­латоріями, 23 фельдшер­сько-акушерськими пунктами та 1 бригадою ЄМД та МК. В Ша­цькій районній лікарні роз­горнуто 40 стаціонарних ліжок: 25 – терапевтичних, 15 – пе­діат­ричних. Хворі, які потре­бують хірургічної, акушерської, гінекологічної стаціонарної до­помоги, направляються для лі­ку­вання в Любомльську лі­карню.

Освітня галузь

В рамках виконання район­ної програми відділу освіти та молоді райдержадміністрації до загальноосвітніх шкіл району за кошти місцевого бюджету під­возиться 186 учнів (100%). Проведено ряд комплексних за­ходів по забезпеченню об­лаш­тування і належного функ­ціонування стадіонів, спортив­них і дитячих майданчиків – вся територія навколо нав­ча­льних закладів прибрана, зроб­лено ремонти спортивних спо­руд. На сьогоднішній день три­вають роботи з підготовки нав­чальних закладів району до нового навчального року та до опалювального періоду. В ок­ре­мих школах району організо­вано поглиблене вивчення пре­д­­­метів з математики, ук­раїн­сь­кої мови. З метою забез­печен­ня безоплатного харчу­вання ді­тей з сімей, які опини­лися в скла­дних життєвих обс­тавинах та дітей, батьки яких є учас­никами АТО, з бюджету району виділено кошти в сумі 33,6 тис. грн.

На виконання районної ці­льової соціальної програми оз­до­ровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки, для забез­печення послугами з оздоров­лення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки на умовах співфі­нан­­сування з обласним бюдже­том було виділено з районного бюд­жету 55 тис. грн. (загальна сума становить 110 тис. грн.) для придбання путівок. На ці кошти були придбані путівки в та­бори «Світязь» (с. Пульмо) та «Чай­ка» (с. Світязь).

На завершальному етапі зна­хо­диться добудова ІІ черги Шацької ЗОШ І-ІІІ. Проект ре­конструкції з розширенням ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк розроблений у 2011 році. Вартість робіт по проекту складала 16 862 тис. грн.

Проведено заходи з енер­гоощадних технологій (220 тис. грн.), зокрема, заміна вікон та дверей.

Закладами культури району за півріччя 2016 року надано платних послуг на 36 тис. грн. Зміцнили матеріально-технічну базу установи культури району на суму 32,8 тис. грн. Зокрема, придбали баяни для дитячої музичної школи на суму 6,7 тис. грн., сценічні костюми для ама­торського колективу районного Будинку культури на суму 20,2 тис. грн. та інше.

Протягом 2016 року прове­дено чимало культурно-мисте­ць­ких заходів, основнм із яких, є творчий звіт аматорських ко­лективів та окремих вико­нав­ців Шацького району, прис­вя­чений 25-й річниці Незалеж­ності України «Горнусь до тебе, Україно».

Сергій СИДОРУК, перший заступник голови Шацької РДА.