Головна Свято Стоматолог Вадим Шкледа: «Радує те, що люди стали більше дослухатися до рекомендацій...

Стоматолог Вадим Шкледа: «Радує те, що люди стали більше дослухатися до рекомендацій лікарів-стоматологів»

5854
Стоматолог Вадим Шкледа
Стоматолог Вадим Шкледа

9 лютого у міжнародному ка­лендарі визначено як день стома­толога. Але в Україні це свято поки не має гідного виз­нання. Тож аби віддати належне людям цієї професії, завітала у при­ват­ний стоматологічний ка­бі­нет «VadVas», де працюють Ва­дим Васильо­вич та Тетяна Васи­лівна Шкледи.

До відкриття власного сто­ма­то­ло­гічного кабінету, який в районі функціонує вже чотири роки, Вадим Шкледа торував шлях декілька років: спочатку – навчаючись у Полтавській укра­їнській стоматологічній ака­де­мії, потім 2 роки проходив інтер­натуру в АР Крим, згодом 3 роки практики щелепно-лицевої хі­рур­гії в обласній клінічній лікарні м. Херсон, потім рік пропра­цю­вав лікарем-хірургом стомато­логом у приватній клініці «Дан­тист» в Рафалівці. А в 2012 році, набравшись досвіду у різно­ма­нітних клініках, повернувся в Ша­цьк та відкрив разом із сестрою Тетяною стоматологічний кабі­нет, де працюють й дотепер.

У стоматологічному кабінеті сьогодні надають весь спектр послуг, окрім гігієнічних, оскі­льки лікар-гігієніст – у декретній відпустці. Та згодом, як споді­вається Вадим Васильович, бу­дуть надаватись своїм клієн­там й ці послуги та хірургічні втру­чання в повному обсязі. За­питую, чи збільшується кіль­кість звернень до стоматологів порівняно з минулими роками.

– Кількість пацієнтів, звіс­но, збільшується, але плато­спро­можних, тобто таких, які можуть оплачувати дорого­вартісні стоматологічні робо­ти, зменшується. Безперечно, радує те, що люди стали більше дослухатися до рекомендацій лікарів. Тож і стан ротової по­рожнини в тих, хто система­тично дбає про стан своїх зубів та ясен, покращується. Але це має бути постійний догляд.

Місцеве населення все мен­ше може дозволити собі доро­говартісні стома­тологічні пос­луги, наприклад, вставити ке­ра­мічні зуби. Тож в основному, такими послугами все більше користуються сусіди-білоруси, це близько 40% від усієї кіль­кості пацієнтів.

Як розповідає стоматолог, з кожним роком збільшується, хоч і не набагато, кількість хірур­гіч­них втручань (видалення кіст, імпла­нтологія, резекції верхівки кореня). Дитячу стоматологію, окрім хірургічних втручань, веде Тетяна Василівна. Вона радить, аби в дітей менше псувалися молочні зубчики, відповідно до віку дитини підбирати зубну пасту та правильно їх чистити, обов’язково – двічі на день.

«Хорошу практику спосте­рігав, працюючи в Полтавській області, де декілька разів на рік стоматологи їздили по дит­садках та школах, розповідали та показували, як правильно чистити зуби, скільки разів на день, а також проводили огляд дітей. У нас чомусь такого ніх­то не робить. Мабуть, част­ково в тому і є причина, що побі­льшало саме дитячих занед­баних ротових порожнин», – підсумовує Вадим Васильович.

Для більш оперативної, якіс­ної роботи та для встановлення точних діагнозів у стомато­ло­гічному кабінеті є свій рентген-апарат, де знімок одразу виво­диться на екран комп’ютера. Тож лікар може одразу виз­на­чити, в чому причина зубного бо­лю, та оперативно розпоча­ти лікування.

«Лікування та всі роботи стараємося проводити якісно, пропонувати пацієнтам щось краще. Черга на прийом запи­сана на декілька місяців на­пе­ред. Наприклад, цього тижня записували на прийом уже на середину травня. Екстрені ви­падки, звичайно, обслугову­ємо без черги. Також не від­мов­ляємо пацієнтам, у яких гос­трий біль, і у вихідні дні. Декі­лька років підряд складається тенденція, що кожного року в перший день Великодня я приїж­джаю на роботу за викликом. Це закон», – розповідає лікар. Та додає: «Хоч у Шацьку й працює дев’ять стоматологів, і не за­вадило б ще декількох, та все одно стараємося боротися за кожного пацієнта».

А наостанок стоматологи ба­жають усім міцного здоров’я та менше хворіти.

Віта ШЕПЕЛЯ.