Головна Свято Святкували День вчителя в Шацьку

Святкували День вчителя в Шацьку

3877

У День вчителя – вітання, подарунки та пісні

Вчитель – це не лише людина, котра навчає писати, читати та рахувати. Це людина, яка віддає свої знання, серце і душу май­бут­нім поколінням дітей. Тож з нагоди Дня вчителя, який цього­річ припав на 1 жовтня, у Шаць­кому лісовому коледжі теплі та щирі слова лунали напередодні на адресу освітян Шацького ра­йону.

З нагоди свята вітали педа­гогів голова Шацької районної ради Сергій Карпук, перший зас­тупник голови Шацької РДА Віктор Плейтух, директор Шаць­кого лісового коледжу Ігор Жмур­ко, начальник відділу освіти, мо­лоді та спорту Людмила Єрофє­єва, голова профспілки праців­ни­ків освіти Шацького району Ка­терина Редько, начальник гу­ма­нітарного відділу Шацької се­лищ­ної ради Анатолій Павлей. Ке­рівники району, відділу освіти та лісового коледжу вручили відз­­наки районного та обласного рівнів кращим педагогам краю. Так, обласні нагороди отримали Галина Янчук, методист відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА, Ніна Озімок, заступник ди­ректора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь, та Тетяна Натальчук, завідувач ме­­тодичного кабінету Шаць­ко­го лісового коледжу ім. В.Сулька.

Традиційно освітяни отри­мали вітання від народного де­путата Степана Івахіва, яке оз­ву­чив його помічник Володимир Бащук. Він також вручив гра­моту за високий професіо­на­лізм, багаторічну працю та ваго­мий внесок у розвиток освіти Ша­цького району вчителю ма­те­матики ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь Тетяні Корнелюк, а також по­­дарунковий сертифікат на фа­хове періодичне видання. Таку ж грамоту та сертифікат на фахове періодичне видання отримала практичний психолог, вчи­­тель основ християнської ети­ки ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо Люд­мила Положевець.

– Про успіхи педагогів ра­йону говорить рейтинг шкіл, ре­­зуль­тати зовнішнього неза­леж­­ного оці­нювання. Це дуже хо­ро­ший показник як для на­шого ма­ле­нь­ко­го району. За­раз галузь освіти зна­ходиться на шля­ху ре­форм, тож віримо, що вони ще більш до­по­мо­жуть роз­витку ос­­ві­тянсь­кої га­лузі та да­дуть свій ре­­зуль­тат, – відз­начив Вік­тор Плей­тух.

Від Шацької ра­­йонної ради та де­путатського кор­пу­су вітав осві­тян ра­­йону Сер­гій Кар­пук: «Ви ста­ли на неп­рос­тий шлях, обрали одн­у з на­й­­важ­­ли­ві­ших про­фесій у сві­ті: це під­го­товка, до­не­сення знань, при­щеплення лю­бо­ві, патріо­тизму і усіх най­важ­ли­ві­ших жит­тєвих ціннос­тей. Важ­ко перео­цінити ту від­по­віда­льність, яку ви несете пе­ред май­­бутнім, ад­же вам до­вірено най­цінніше, що в нас є – наших дітей. За це вам щира вдяч­ність».

Згадували теплими словами ветеранів педагогічної ниви, на чиїх мудрих настановах вихо­ва­лось не одне покоління. Ок­ремі вітання лунали на адресу мо­лодих педагогів району. А їх, як виявилося, цьогоріч чимало – аж дев’ятеро. Вони від профс­пілки працівників освіти отри­мали подарунки.

Концертна програма, яку під­готувала ме­тодист відділу освіти, молоді та спорту Шаць­кої РДА Олена Мо­ніч, була не менш насиченою піс­­нями, тан­цями та вітаннями. Розпочався концерт патріотич­ним танком у виконанні учнів ЗОШ І-ІІ ст. с. Підманове, зву­чали пісні у ви­конанні учнів та вчи­телів шкіл с. Світязь, Піща, Пульмо, Мель­ники, керівника гурт­­ків Шаць­кого БДЮТ, викла­дачів Шацької дитячої музичної школи, сту­ден­тки Шацького лі­со­вого ко­лед­жу, танцювали на сцені ди­тячий колектив «Пер­воц­­віт» (керівник Валентина Де­ма­кова), запальний рок-н-рол – Уляна Дударчук та Ілля Гі­­найло (с. Мельники), а вальс – сту­денти Шацького лісового ко­­­леджу.

Віта ШЕПЕЛЯ