Головна Військо Подяка від командування військової частини

Подяка від командування військової частини

13092

Справжня війна нині йде на Сході нашої країни. Вона змінює всіх: і тих, хто перебуває на те­риторії мирної України, і тих, хто з честю пройшов через гор­нило військового конфлікту, хто став героєм. Сьогодні на пере­довій, у самому пеклі війсь­ко­вих подій, ризикуючи життям та здоров’ям, борються з жор­стоким, підступним і підлим су­п­ротивником чимало наших співвітчизників. Вони – наша гор­дість, сила та надія. Служать чесно і сумлінно. Дякуємо їм за це.

Нещодавно на адресу Шаць­кого районного військового комісаріату надійшов лист від т.в.о. командира військової час­тини А.О.Сусловця (польо­ва пошта В2050). У ньому вис­ловлюється вдячність жителю смт Шацьк Оніщенку Олегу Вікторовичу, який сьогодні на Сході захищає рубежі нашої країни.

Подаємо повний текст лис­та-подяки: «Командування вій­сь­ко­вої частини (польова пош­та В2050) дуже раде вас пові­домити, що молодший сер­жант Оніщенко Олег Вікторо­вич гідно та сумлінно виконує свій війсь­ковий обов’язок перед Батьків­щиною, вміло володіє бо­йовою технікою та озб­роєн­ням. Від­зна­чається зразковою військо­вою службою, з повагою  ставиться до старших за зва­н­­ням, шанує честь і гід­ніс­ть то­варишів по службі, завжди до­тримується правил військо­вої ввічливості, поведінки та вій­сь­кового вітання. Цим са­мим завоював повагу команди­рів та товаришів до себе. Ви­сокий рівень самодисципліни та само­організованості доз­во­ляє йому ефективно вико­ну­вати свої про­­фесійні обо­в’яз­ки. Саме та­кими військовослуж­бов­­ця­ми пи­шається наша бри­гада.

Молодший сержант Оні­щен­ко Олег Вікторович є гід­ним взір­цем для підлеглих та то­варишів по службі».

Безперечно, такі слова ко­ман­дира про військовослуж­бо­в­ця вселяють в нас гордість за Олега Оніщенка, підтримують високий моральний дух і віру в перемогу народу України.

Сергій Рибін, т.в.о. військо­вого комісара, вис­ловлює щиру подяку батькам хлопця – матері Людмилі Яківні та батьку Вік­тору Івановичу Оні­щенкам за зраз­кове вико­нан­ня батьківсь­ких обов’язків та патріотичне ви­­ховання сина Олега – сп­рав­ж­ньо­го героя, му­ж­нього бійця, гід­ного громадя­ни­на своєї краї­ни. Мужність вій­ськовослуж­бовця Оле­га Оні­щенка та всіх інших вояків, що боронять суве­ренність та ці­лісність нашої дер­жави, є прик­ладом сили духу, справжнього героїзму та зраз­ком самовід­да­ного служіння рід­­ному народові й Батьківщині.

Шацький районний військовий комісаріат.