Головна Військо Особливості третьої хвилі мобілізації: хто, як і коли?

Особливості третьої хвилі мобілізації: хто, як і коли?

3073

Оголошення Президентом України Петром Порошенком початку тре­тьої хвилі мобілізації викликало неоднозначну реакцію у сус­пі­льстві. Україною прокотилися жіночі бунти, які не оминули й наш район. Однією з причин таких явищ – мала інформованість на­се­лення про те, як буде проводитися третя хвиля мобілізації. Про це  та інші проблеми, які найбільше хвилюють жителів району, – роз­мова з Анатолієм Бережним, підполковником, комісаром Лю­бом­­­­льського об’єднаного районного військового комісаріату.

Найперше просимо роз’яснити людям, військові яких спе­ціа­­ль­ностей підлягають мобілізації у третій хвилі?

– Мобілізації у третій хвилі підпадають військовозобов’язані бу­дь-яких спеціальностей, які були набуті під час проходження ними строкової військової служби або військової служби за контрактом та визначені мобілізаційним планом Генерального штабу Збройних Сил України.

Яка відповідальність за відмову від мобілізації?

– Відповідальність за відмову від мобілізації, ухилення від війсь­ко­вої служби – згідно з чинним законодавством (стаття 336 ККУ) – поз­бавлення волі на строк від 2 до 5 років.

В який спосіб відбувається оповіщення військово­зо­бо­­в’язаних і ким?

– Оповіщення військовозобов’язаних в сільській місцевості пок­ла­дено на відповідальних за це осіб у сільських і селищних радах, в містах – посильними військового комісаріату. Вони мають вру­чити осо­бисто в руки особі, яка підлягає мобілізації, повістку, заві­рену пе­чат­­кою сільського, селищного голови та військового комі­сара. Але по­­вістка на руках не завжди означає, що вас призвуть до війська. Часто у військкоматі просто хочуть уточнити інфор­ма­цію про по­тен­­ційного вояка, бодай задля поповнення резерву.

Якщо матері категорично відмовляються відпускати своїх си­нів, якими є ваші дії в таких ситуаціях?

– Якщо матері категорично відмовляються відпускати своїх си­нів, які підлягають мобілізації, роз’яснюємо їм Указ Президента, за­конодавчі акти про мобілізацію, про кримінальну відповідальність за неявку у військовий комісаріат або відмову отримання повісток, ухи­лення від військової служби. Також  зачитуємо звернення тих матерів, діти яких служать з початку першої черги мобілізації та чекають підкріплення військ або переміщення їх із зони бойових дій. Їх також потрібно зрозуміти, зрозуміти й бійців, які воюють на схо­ді чотири місяці і чекають на ротацію.

Скажіть, будь ласка, яка кількість добровольців і кіль­кість контрактників з Шацького району зареєст­ро­вана у військкоматі?

– З Шацького району зареєстровано четверо добровольців та одного військовослужбовця, призваного на військову службу за конт­рактом.

Яким чином буде проводитися ротація осіб, що пе­ре­бу­вають в зоні АТО?

– Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мо­білі­заційних питань під час проведення мобілізації», яким рекомен­до­вано Президенту України спланувати поетапну заміну військовос­луж­бовців, призваних під час мобілізації, за рахунок призваних на вій­ськову службу осіб офіцерського складу, військовослужбовців вій­ськової служби за контрактом та військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки. Саме ротація під­розділів у зоні проведення АТО є однією з цілей третьої черги част­­кової мобілізації, але така ротація буде проводитись тільки у ск­ладі підрозділів і після їх відповідної підготовки та навчання. Пот­рібно зрозу­міти, що бійцям, котрі з початку АТО знаходяться у зоні бо­йових дій, складно і морально, і фізично, вони також пот­ре­бують ротації, пе­репочинку.

Чому у повістках вказано «добровільно», але у ви­падку відмови на чоловіків чекає кримінальна відповіда­ль­­ність?

– У повістках, які вручаються Любомльським ОРВК, такого виз­на­чення в повістках, як «добровільно», немає.

В антитерористичній операції, яка іде на сході, по­винні брати участь кадрові військові, спецбатальйони, під­­розділи МВС, прикордонники, а мобілізовані проходити нав­чання. Але чомусь на війну відправляється недосвід­чена мо­­лодь.

– На це скажу лише одне: військовий комісаріат тільки здійснює при­зов військовозобов’язаних визначених спеціальностей, а їх по­да­льше переміщення не входить в компетенцію військового комі­сара. Проте відзначу, що резерву силовиків в Україні не вистачить, тому нині принципово створювати потужну українську армію.

В більшості випадків бачимо, що раніше мобілізо­вані – це сі­льські хлопці, чоловіки та сини простих людей. Тож часто люди запитують, чому не мобілізують до вій­ська ді­тей високопосадовців, прокурорів, митників тощо?

– Це стереотип. Призову по мобілізації підлягають, в першу чергу, військовозобов’язані, які визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження військової служби та які проходили строкову військову службу або військову службу за контрактом, незалежно від соціального статусу їх сімей.

Чому сім’ям мобілізованих видаються довідки з неп­ра­ви­льним терміном перебування у зоні АТО?

– Довідки про перебування у зоні АТО видають безпосередньо кад­ровими органами військової частини, в якій військовослуж­бо­вець проходить військову службу.

Чи були випадки на території відання Любомльського об’єднаного районного військового комісаріату видачі до­ві­док про смерть на загиблих у зоні АТО із формулюванням при­чини «Загибель із необережності»? Якщо були, то яким чи­ном виправлятиметься ситуація?

– Таких випадків у нас не було зафіксовано. У довідках, які були видані родинам загиблих з Любомльського району, вказані справжні причини смерті. В цій ситуації, яка є тепер, ми усі мусимо зрозуміти одне: або сьогодні ми зупинимо ворога на сході, або завтра дове­де­ться воювати з цим ворогом біля власних домівок.

Віта ШЕПЕЛЯ.