Головна Військо Служба в армії за контрактом

Служба в армії за контрактом

2956

Керівництвом держави та Міністерства оборони України проводяться заходи щодо пе­реходу до комплектування Збройних Сил України винятково військовослуж­бовцями за контрактом. З цією метою удос­коналюється система со­ці­а­ль­ного захисту військово­служ­бовців, підвищується рі­вень їх грошового забезпе­чення, ство­рю­ються умови для кар’єрного росту.

Щодо грошового забез­пе­чен­ня, то вже зараз військо­вослужбовці-контрактники, які проходять службу в аеро­мо­більних військах та Військово-морських силах, отримують понад 3 000 грн. в місяць і більше.

Крім того, для всіх військо­вослужбовців передбачено ряд інших одноразових допо­міжних  виплат: матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем; гро­шо­ва допомога на оздоров­лення (при вибутті у чергову відпустку); грошова вина­го­рода за підтримання високої бойової готовності, зразкове виконання службових обо­в’я­зків та бездоганну військову дисципліну; грошова допомога при переїзді до нового місця служби (для військово­служ­бов­ця та членів їх сімей).

У Волинській області відбір кандидатів на військову служ­бу за контрактом до війсь­кових частин Збройних Сил Укра­їни проводиться районним військовим комісаріатом.

На військову службу за кон­трактом рядового, сер­жан­та і старшого складу прий­ма­ють громадян України, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну се­редню освіту і не проходили стро­кової вій­ськової служби, а також війсь­ковозобов’язані, які не мають військових звань офі­церського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років.

За більш детальною інфор­мацією щодо порядку відбору та проходження служби за кон­трактною основою просимо звер­татися за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Незалеж­ності 45 (військовий комісаріат). Тел. (03377)2-42-62, (03377)2-41-94, 067-94-40-598.