Головна Військо Війна відкладає свій відбиток на душі бійців

Війна відкладає свій відбиток на душі бійців

2902

Вони повертаються додому, до своїх рідних та близьких, але вже ніколи не будуть такими, як раніше. Адаптуватися до мир­ного життя не так то й легко, як де­кому здається. Саме для бій­ців АТО Ковельський центр до­по­моги 51-й ОМБР ще наприкінці минулого року започаткував проект «Зігрій душу», в рамках якого солдати проходять психо­ло­гічну реабілітацію в різних са­на­торно-курортних закладах на­шої країни.

Вдруге приймав бійців АТО наш озерний край. Цього разу оди­надцятий заїзд психологічної реабілітації бійців АТО розпочав свою роботу 9 червня на базі са­наторію «Лісова пісня». 16 бій­ців з Волинської області та 4 бійця з Вінницької області (м. Гайсин), котрі воювали у складі 14-ї, 28-ї, 51-ї, 80-ї, 95-ї війсь­кових бригад, також баталь­йо­нів «Айдар», «Азов» та «Дон­бас» приїхали на шацькі озера за сприяння Фонду «Новий Лу­цьк» та за кошти, які було втор­го­вано з продажу картин на вис­­тавці в Брюсселі (Бельгія). В команді психологічної реабі­лі­тації працювали Оле­на Звєрєва, клінічний психо­те­рапевт, Тетяна Мялковська, арт-терапевт, Сла­вія Пет­ров­ська, спеціаліст з ев­ритмії (кра­си­вий, благотворний ритм, спі­вз­вуччя в поезії і в му­зиці), Оле­на Тарасюк, асистент пси­холога, та керівник проекту Анна Лиса­кова. Свою лікува­льну базу для реабілітації бійців на­дав сана­торій «Лісова пісня» – масажі, фізіотерапевтичні про­цедури.

У програму психологічної реа­білітації бійців обов’язково вхо­дять патріотичні заходи – відві­дування шкіл та бесіди на уроках мужності, спілкування з дітьми. От і цього разу керівник проекту Анна Лисакова спільно з мето­дис­том відділу освіти Шацької РДА Оленою Моніч та Людмилою Кілібою, директором табору «Су­путник» Волинської обласної організації профспілки праців­ни­ків освіти і науки України, органі­зували зустріч бійців із дітьми, котрі відпочивають у закладі.

Гостинна зустріч з короваєм, со­­лодощами, оплесками та вигу­ками «Герої!», що влаштували по­­­над 250 вихованців табору, дали відчути бійцям підт­римку, шану та повагу за їхні подвиги. Із захоп­ленням гості роз­г­­лядали лісові ком­по­зиції, ство­рені ру­ками ді­тей із на­годи 50-ї річ­ниці функ­ціо­нування табору. Ней­мовір­ною кількістю ди­тячих талантів ди­вував кон­церт, який разом з дітьми підго­тували во­жаті та­бору – сту­ден­ти-прак­тиканти Лу­цького пе­дагогічного коледжу та СНУ ім. Лесі Ук­раїнки. З кожного за­гону діти дарували бій­цям не лише власні вірші про події Ре­волюції Гід­ності та війни, пат­ріо­тичні пісні відомих україн­сь­ких вико­нав­ців, а й розмальо­вані у ко­льори національного пра­пора па­перові голуби миру та до­ло­ньки з на­писаними поба­жан­нями, а та­кож малюнки. Щирі слова вдяч­ності адресу­вала гос­тям Люд­мила Кіліба, по­­ба­жавши їм міц­ного здоров’я, а го­ловне – миру.

А далі – найцікавіше. Після концерту Тетяна Мялковська запропонувала дітям разом з бійцями взяти участь в арт-те­рапії. Зручно розташувавшись на лавках на головному май­дан­чику табору, бійці та діти по­чали один одного розмальо­ву­вати. На дитячих руках та щіч­ках солдати малювати жовто-бла­китні прапори, тризуби, на­то­мість діти на тілах бійців тво­рили справжні шедеври з напи­сами «Герой!», «Ми вас лю­би­мо», «Супутник». У когось на чолі красувався намальований український прапор і таких же кольорів сердечка, у когось – тризуб на всю спину, ще в інших – петриківські розписи. У зах­ваті від такого дійства були не лише діти, а й солдати.

Радісними та задоволеними повер­талися бійці із «Супут­ника». Тож сподіваємося, що в них та їхніх родинах усе буде добре!

Віта ШЕПЕЛЯ.