Головна Звернення Хто увійшов до складу виконкому Шацької селищної ради?

Хто увійшов до складу виконкому Шацької селищної ради?

14785

Майже десять питань вино­силося на розгляд депутатів се­лищної ради на другому пле­нар­ному засіданні першої чергової сесії, яке відбулося 26 квітня під головуванням Сергія Віннічука, голови Шацької селищної ради.

Першим питанням депута­там пропонувалося на розгляд та затвердження Регламент Ша­цької селищної ради восьмого скли­кання. Сергій Боярчук, юрис­консульт селищної ради, інфор­муючи депутатів, зазначив, що цей Регламент, розроблений від­повідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве са­моврядування», Закону України «Про об’єднання територіальних громад», Цивільного кодексу Ук­раїни та інших законодавчих ак­тів, мало чим відрізняти­меть­ся від попереднього, проте у ньо­му є деякі зміни. Документ міс­тить 11 розділів та 77 статей.

Се­ред змін – введення відпо­відно до нещодавно прийнятого Закону України поіменного голо­сування, яке є невід’ємною час­тиною протоколу сесії, а резу­ль­тати голосування по кожному питанню мають обов’яз­ко­во роз­міщуватися на сайті се­лищної ради. Погоджуючись із заува­жен­нями деяких депутатів, Сергій Віннічук запропонував пе­ренести затвердження Регла­мен­ту на наступну сесію, аби де­путати детальніше могли вив­чити документ та внести свої про­позиції, оскільки він був роз­даний депутатам на ознайом­лення лише увечері напередодні сесії та не був обговорений на профільній комісії. Відповідно на наступну сесію було вирішено перенести розгляд питань, по­в’я­заних із Регламентом: про зат­­вердження Положення про ви­конавчий комітет, про пос­тійні комісії Шацької селищної ради та затвердження Поло­жен­ня про старосту.

Депутати одноголосно зат­вердили Віталія Яльницького на посаду заступника селищ­ного голови з питань діяльності ви­конавчого органу ради.

Чи не найдовше обгово­рю­валося питання персо­наль­но­го складу виконавчого коміте­ту Шацької селищної ради. На першому пленарному засіданні був затверджений склад вико­н­кому у кількості 15 чоловік, а вже тепер Сергій Віннічук зап­ро­понував депутатам затвер­дити його персональний склад, до якого голова селищної ради запропонував включити Віта­лія Яльницького, Людмилу Це­вух, секретаря селищної ради, виконуючих обов’язки старост Олександра Куська та Івана Гін­­чука, директора ШНПП Во­ло­димира Захарка, директора Волинського обласного сана­то­рію «Лісова пісня» Віктора Карпука, підприємців Андрія Ли­сого та Володимира Шума, заступника директора Шацько­го лісового коледжу Василя Маротчака, начальника відділу освіти та молоді Анатолія Пе­ха, адміністратора санаторію «Лісова пісня» Лідію Полінке­вич, начальника Шацького РЕМ Любомльської філії ПАТ «Во­линь­обленерго» Олександра Со­рочука, майстра по благо­уст­рою КП «Будинко­управ­лін­ня» Андрія Стельмащука, нача­льника Шацької дільниці Лю­бом­льської філії Автодору Во­лодимира Федчишина. За пер­ших п’ятьох кандидатів (вк­люч­но із головою селищної ради, який є водночас головою ви­кон­­кому) депутати проголосу­вали одразу та одноголосно, а вже за десятьох інших канди­да­тур голосували окремо. Не по­го­дилася з кандидатурою Анд­­рія Лисого депутат Люд­мила Єро­­фєєва, аргументу­вав­ши це тим, що у складі виконкому вже буде один підприємець, а Андрій Лисий представляє громаду у районній раді. Тож натомість вона запропонувала включити у ви­конком представника по­жеж­ної структури – Анатолія Пінке­вича. Погодилися з пропо­зицією Людмили Єрофєєвої й ста­рости Іван Гінчук та Олек­сандр Ку­сько, оскільки у літній період території об’єднаної гро­мади особливо потерпають від по­жеж, що потребує негайного ре­агування та мобілізації зу­силь.

Депутат Іван Коваль звер­нувся до своїх колег-депутатів з проханням виважено та обду­мано голосувати за кожну кан­ди­­датуру у виконкомі, відки­ну­в­ши політичні амбіції, та оці­нювати людей по тому, як вони будуть працювати та вирішу­вати проблеми громади. Не під­тримали депутати і канди­дату­ру Лідії Полінкевич, яку запро­по­нував Сергій Віннічук, оскі­льки представник санаторію у складі виконкому уже мав бути – Вік­тор Карпук. Натомість де­пу­тат Василь Печук запропо­ну­вав включити у виконком кан­ди­да­та на посаду селищного го­лови об’єднаної територіа­ль­ної гро­мади, який зайняв друге місце у виборчих перегонах – Ана­толія Полінкевича. У під­сум­ку серед усіх цих кандида­тур, які ста­вив на голосування Сергій Він­нічук, достатню кіль­кість депу­татських голосів наб­рали Ана­толій Пінкевич та Сер­гій Сидо­рук, перший заступник го­лови Шацької РДА.

Серед питань сесії – затвер­дження структури та штатного розпису Шацької селищної ради, про що інформувала головний бухгалтер селищної ради Надія Дударчук. За її словами, пропо­новані на затвердження струк­тура та штатний розпис діяти­муть з травня цього року до 31 грудня 2016 року, оскільки поки що немає повністю сформо­ва­ної структури селищної ради у зв’язку із процесом об’єднан­ня територіальних громад. З но­вого 2017 року громада ма­тиме спільний бюджет та пов­но­ва­ження, відповідно дове­де­ться фор­мувати нову струк­туру.

Наприкінці сесії перед депу­татами виступив депутат ра­йон­ної ради Олександр Наумич, озвучивши проблему стічних кана­лізаційних вод у ровах по вул. 50 років Перемоги, що в смт Шацьк. Це депутатське звер­нення Олександр Наумич уже озвучував на сесії район­ної ра­ди, тепер хоче почути про шляхи його вирішення від де­путатів та працівників селищної ради. Як результат – було до­мов­лено спі­льним профільним комісіям районної та селищної рад пра­цювати разом над ви­рішенням цієї екологічної проб­леми се­лища.

Віта ШЕПЕЛЯ.