Головна Цікаво Процедура надання земельних ділянок та оформлення права власності на них

Процедура надання земельних ділянок та оформлення права власності на них

2996

Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності у таких розмірах:

u для ведення фермерського господарства – в розмірі земе­ль­ної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство,

u для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

u для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

u для будівництва і обслуговування жилого будинку, гос­подарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

u для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

u для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Варто зазначити, що згідно із частиною 4 статті 116 Земельного кодексу України передача земельних ділянок безоплатно у влас­ність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, прова­диться один раз по кожному виду використання.

Для того, щоб безоплатно отримати земельну ділянку, грома­дянину України необхідно здійснити наступні дії:

КРОК 1

Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати роз­по­ряд­ження земельними ділянками державної або комунальної влас­ності, із клопотанням про безоплатне надання земельної ділянки у власність.

Таким органом щодо земель комунальної власності, які пе­реважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сі­льська, селищна, міська рада, а щодо земель державної влас­ності, які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є:

u при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства – Головне управління Державного агентства земельних ресурсів в області,

u при наданні земельних ділянок у інших випадках – районна державна адміністрація.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земе­льної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та до­ку­менти, що підтверджують досвід роботи у сільському гос­по­да­р­стві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фер­мерського господарства).

Уповноважений орган розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прий­нятих відповідно до них нормативно-правових актів, гене­ра­­льних планів населених пунктів та іншої містобудівної доку­ментації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

КРОК 2

Замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Вартість, строки виконання робіт встановлюються відповідним договором, укла­деним між замовником та розробником документації із зем­леус­трою. Відповідно до статті 28 Закону України «Про землеустрій» максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України.

КРОК 3

Звернення до державного кадастрового реєстратора у тери­то­ріальному (районному, міському) органі Держземагентства Укра­їни із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна організація.

До заяви додається:

u копія документа, що посвідчує особу;

u копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність);

u копія документа про присвоєння податкового номера;

u розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у папе­ровому вигляді та у формі електронного документу, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи;

u документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєс­трації земельної ділянки та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року  №835, плата за послуги з державної реєстрації земельної ділянки складає 65 грн.

КРОК 4

Подана заява протягом 14 днів розглядається державним ка­дастровим реєстратором територіального органу Держзем­аген­тства за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вір­но, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ді­ля­нок, державний кадастровий реєстратор реєструє земельну ді­лянку у Державному земельному кадастрі і видає Витяг із Дер­жавного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

КРОК 5

Подання до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання додається примірник погодженого проекту, Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

КРОК 6

Орган, уповноважений розпоряджатись земельною ділянкою, має прийняти рішення про затвердження проекту та звернутись до Реєстраційної служби відповідного підрозділу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про державну реєстрацію права власності держави або територіальної громади на земельну ділянку.

КРОК 7

Після здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку, вказаний орган приймає рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у власність громадянину. У рішенні обов’язково має бути зазначена пло­ща, місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки, який зазначений у Витязі із Державного земельного кадастру.

КРОК 8

Після одержання рішення про безоплатну передачу у власність земельної ділянки, громадянин може за своїм вибором:

u подати до Реєстраційної служби заяву про державну реєстра­цію права власності на земельну ділянку,

u подати вказану заяву через державного кадастрового ре­єстратора управління земельних ресурсів, у якому отримували Ви­тяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

КРОК 9

Подана заява протягом 14 днів розглядається Державним ре­єстратором, за наслідком чого, у разі, якщо подані документи скла­дені вірно, видається Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у випадку, коли заява подана державним ка­дастровим реєстратором, вказані документи громадянин отри­мує у нього).

З цього часу право власності на земельну ділянку вважається за­реєстрованим державою.

Відділ Держземагентства у Шацькому районі Волинської області.