Головна Економіка Що повинна знати людина при пошуку роботи?

Що повинна знати людина при пошуку роботи?

3773

В Україні істотно не вистачає кваліфікованих працівників. Слю­­сарі, токарі, муляри, штукатури та інші спеціалісти робітничих про­­фесій нині у дефіциті. Неабиякий попит мають медсестри, лі­карі, інженери…

Серед незайнятих осіб майже кожна друга людина – це молодь ві­­ком до 35 років, а кожен п’ятий не здатний конкурувати на ринку пра­­ці. Цим та іншим безробітним людям у працевлаштуванні має до­­по­могти нове законодавство. Так, Закон України «Про зай­ня­тіс­­ть населення», який набрав чинності 1 січня 2013 року, містить низ­ку інновацій. Згідно з цим законом, людина, яка не працює і звер­нулася до центру зайнятості в пошуках роботи, статус безро­біт­ного отримує з першого дня реєстрації в центрі, якщо підходящої ро­боти для неї немає. Допомога по безробіттю виплачується з во­сьмого дня після реєстрації особи в центрі зайнятості. Відтепер роз­мір максимальної допомоги по безробіттю став єдиним по всій Україні і обмежується не середньою зарплатою по регіону, де зареєстрована особа, що має статус безробітного, а чотирма про­житковими мінімумами для працездатних осіб. Дані методичні ре­комендації розраховані на широке коло громадян і можуть бути ви­користані у роботі громадських приймалень та практичній дія­ль­ності територіальними управліннями юстиції.

1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зай­нятість населення». Відтепер нові правила гри на ринку праці відчує більшість українців, які працюють. Пропонуємо рей­тинг його важливих нововведень.

1. Послуги рекрутерів для людей стануть безкоштовними

Компаніям, які допомагають українцям працевлаштуватися (кад­рові агентства, рекрутингові компанії тощо), заборонено брати плату за свої послуги з пересічних громадян. Тепер їхню роботу з під­бору персоналу оплачуватимуть винятково компанії-робо­то­давці. Ті компанії, які надавали непрофесійні послуги і заробляли ті­льки на гонорарах від громадян, вочевидь, будуть змушені або пе­реглянути принципи своєї роботи, або вийти з ринку цих послуг.

2. Заборонено обмежувати вік кандидатів на вакансію

Оголошення про вакансії на кшталт «потрібен спеціаліст віком до 33-35 років» – поза законом. Закон уперше заборонив робо­то­дав­цям обмежувати вік кандидатів в оголошеннях про вакансії, а також пропонувати роботу тільки чоловікам або тільки жінкам. Таке нововведення може значно ускладнити компаніям пошук пот­рібного працівника. Роботодавець або рекрутингові агентства зму­шені будуть шукати потрібних співробітників, підбираючи кан­ди­датів, ґрунтуючись на надісланих резюме, а не встановлювати власні вимоги в опублікованих вакансіях. Але іншого виходу в них не буде, адже якщо вони порушать цю норму, їх оштрафують на 10 мінімальних зарплат, установлених на момент виявлення по­ру­шення (для довідки: з 1 січня 2013 року розмір мінімальної зар­п­лати в Україні становить 1 147 грн.).

3. Чоловікам з дітьми допоможуть у працевлаштуванні

Розширено перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Зокрема це стосується чо­ловіків, які мають дітей до 6 років; самотніх чоловіків, які мають ді­тей віком до 14 років або дітей-інвалідів. Розширення переліку ка­тегорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні пра­цев­лаш­туванню, – позитивне нововведення, спрямоване на підт­римку неконкурентоспроможних громадян.

Слід зазначити, що співробітників, які належать до цих категорій громадян, відповідно до закону, в компанії зі штатом від 20 спів­ро­бітників має бути не менше 5%. Недотримання встановленої квоти тягне за собою штраф для роботодавця за кожну необґ­рун­товану відмову в працевлаштуванні у дворазовому розмірі мі­німальної зарплати, встановленої на момент виявлення пору­шення. Нині за порушення в цій сфері для роботодавця перед­ба­чений штраф у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Так, розширивши перелік категорій громадян, що мають додаткові га­рантії у сприянні працевлаштуванню, законодавець зменшив відповідальність за недотримання квоти таких громадян у ком­панії.

4. Після 45 років – знову в університет

Якщо вам більш як 45 років і у вас є 15-річний страховий стаж, із 1 січня 2013 року можна отримати одноразовий ваучер, який дає право підвищити кваліфікацію або здобути нову професію. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання, але не більш як 10-разовий розмір прожиткового мінімуму для пра­цездатних осіб. Оплата такого ваучера здійснюється за ра­ху­нок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціа­ль­ного страхування України на випадок безробіття. Це нововве­дення стимулюватиме українців, старших за 45 років, які не мо­жуть знайти роботу за фахом у зв’язку з непотрібністю їхньої про­фесії, до зміни роду діяльності й подальшого працевлаш­ту­вання.

5. Працевлаштованих безробітних не звільнять 2 роки

Держава береться зацікавити підприємства працев­лашто­ву­вати безробітних. Вона обіцяє, що для тих, хто візьме у штат лю­дей з біржі праці, протягом року щомісяця компенсуватимуть фак­тичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальноо­бов’яз­кове державне соціальне страхування. Одна умова: безробітні мають працювати на підприємстві не менш як 2 роки. З одного боку, компенсація витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску, стимулюватиме роботодавців офіційно оформити трудові відно­си­ни. З іншого – застереження про те, що працевлаштування без­робітних повинне здійснюватися на 2 роки і більше, може стати інструментом маніпуляції для несумлінних співробітників. Знаю­чи, що їх звільнення до закінчення цього терміну не вигідне ро­ботодавцеві, колишні безробітні зможуть навмисне ставитися до роботи несумлінно.

6. Стажування запишуть у трудову книжку студента

Відтепер держава дозволила студентам не тільки проходити ста­жування за майбутньою професією на підприємстві, а й поо­бі­цяла вносити дані в їхні трудові книжки. Це нововведення надає мо­лоді додаткові гарантії для працевлаштування. Навіть у разі, якщо стажування роботодавець не оплачуватиме, для молодих фа­хівців таке нововведення позитивне, адже запис про проход­ження стажування вносять у трудову книжку. Тож таке стажу­вання не тільки враховуватиметься у загальний трудовий стаж пра­цівника, а й буде офіційним підтвердженням досвіду роботи.

7. Розмір максимальної допомоги з безробіття переви­щить середню зарплату по країні

Максимальний розмір допомоги з безробіття становитиме чо­тири прожиткових мінімуми (з 1 січня 2013 року він становить 1 108 грн.). Так, безробітний в Україні щомісяця зможе отримувати до 4 432 грн. Щоправда, у зв’язку з цим існує ризик, що реалізація цієї норми може істотно вдарити по кишенях платників податків.

Володимир Оксентюк, начальник

Шацького районного управління юстиції.