Головна Економіка Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

3908

41. Для державної реєстрації права власності на новоз­бу­до­ва­ний об’єкт нерухомого майна подаються: документ, що відпо­відно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуа­та­цію завершеного будівництвом об’єкта (крім випадків державної реєст­рації права власності на індивідуальні (садибні) житлові бу­динки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них, побудовані до 5 серпня 1992 року); тех­нічний паспорт на об’єкт нерухомого майна; документ, що підт­верджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків надання відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований індивідуальний (садибний) жит­ло­вий будинок, садовий, дачний будинки); письмова заява співв­лас­ників про розподіл часток у спільній власності на новозбу­до­ва­ний об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація про­водиться щодо майна, що перебуває у спільній частковій влас­ності); договір про спільну діяльність або договір простого това­риства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо май­на, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяль­ності).

42. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських, селищних, міських рад та які закінчені бу­дівництвом до 5 серпня 1992 року, подаються: документ, що пос­від­чує речове право на земельну ділянку, на якій розта­шо­ваний об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ді­лянки в користування або власність з погосподарської книги; виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сі­льської ради (якщо такий орган не створений, – сільським го­ло­вою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.

45. Для державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку в порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності подається рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (в разі підготовки лотів до проведення земельних торгів).

50. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх ви­ник­нення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням від­повідного державного акта на право власності чи постійного ко­­ристування земельною ділянкою подаються: копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта; ого­лошення про втрату документа у друкованих засобах масової ін­­формації за місцем розташування земельної ділянки, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

51. Для державної реєстрації права власності на сформовану зе­мельну ділянку шляхом поділу або об’єднання раніше сформо­ва­них земельних ділянок подаються: документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу чи об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли дер­жавна реєстрація права власності проводиться на підставі дого­вору про поділ спільного майна); витяг з Державного земельного ка­дастру про новосформовану земельну ділянку; письмова згода всіх співвласників (у разі, коли поділ або об’єднання здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

54. Для державної реєстрації права власності на об’єкт неру­хомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відпо­відного об’єкта, також подається технічний паспорт на такий об’єкт. За бажанням заявника у разі зміни технічних характеристик об’єкта нерухомого майна для державної реєстрації права влас­ності на такий об’єкт може бути подано технічний паспорт, що містить актуальні відомості про технічні характеристики об’єкта, не­залежно від наявності таких відомостей в документах, що по­даються для відповідної реєстрації.

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки

1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер. 2. Ка­даст­ровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Дер­жав­ному земельному кадастрі. 3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України. 4. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається Кабінетом Мі­ністрів України. 5. Кадастрові номери земельних ділянок зазна­чаю­ться у рішеннях органів державної влади, Ради міністрів Авто­ном­ної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про пе­ре­дачу цих ділянок у власність чи користування, зміну їх цільо­вого призначення, визначення їх грошової оцінки, про затверд­ження документації із землеустрою та оцінки земель щодо конк­ретних земельних ділянок. 6. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відо­мос­тей про неї не є підставою для скасування кадастрового номе­ра.

7. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці. 8. Інформація про ска­совані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Дер­жав­ному земельному кадастрі постійно.

Віктор ЦВИД, заступник начальника районного управління юстиції з питань державної реєстрації.