Головна Інтерв'ю Анатолій Павлей: «Реформування галузі освіти, як і всіх сфер суспільного життя, неминуче»

Анатолій Павлей: «Реформування галузі освіти, як і всіх сфер суспільного життя, неминуче»

6386

Останнім часом в україн­ському суспільстві активно обговорюються реформи в різних галузях, в тому числі й освітній. Чимало нововведень для освітян запровадили і з прийняттям нового бюджету. Але відомо одне: реформи та зміни в освіті – це вимога не лише часу, а й суспільства. Як усі нововведення відіб’ються на освітянах району – розмов­ляємо із начальником відділу освіти Шацької райдерж­адмі­ністрації Анатолієм Павлеєм.

l Чи плануються зміни, реформи в системі освіти протягом нинішнього року?

– Питання впровадження реформ в освіті сьогодні дуже активно обговорюється. Ре­фор­ми готуються, вони будуть впроваджуватися, але коли і як це буде – важко сказати. Ре­формування галузі освіти, як і всіх сфер суспільного життя, неминуче. Проте для цього пот­рібно, аби парламент, уряд, міністерство освіти прийняли ряд законів або законодавчих актів для впровадження цих ре­форм. Це можуть бути зміни до нині чинних законів про освіту чи дошкільну освіту або нові. Які будуть зміни і як швид­ко вони втіляться в життя – по­бачимо вже з початком но­вого навчального року, бо не ду­маю, що в цьому навча­льному році щось буде доцільно змінювати. А от з 1 вересня зміни можливі. Які вони будуть – не можу ска­зати, бо рішення будуть прий­ма­тися на держав­ному рівні. Не можна жити по-старому, бо, як наслідок цього, йде перевит­ра­та та не­раціональне викорис­тан­ня кош­тів, страждає якість освіти. Наприклад, в районі в школі І-ІІ ст. с. Пехи вартість навчання на дитину становить 14 000 грн., а в Шацькій школі І-ІІІ ст. – 4 500 грн. Чи не варто заду­матися над тим, чи пот­рібно утримувати подібні школи аж таким коштом? І які знання вони дають? Але це питання вирішу­ватиметься не сьогодні, бо пот­рібно знайти транспорт та ма­те­ріальні ресурси для дове­зен­ня учнів до інших шкіл, знайти місця в школах. Сьогодні це не так просто вирішити. Але ре­форми – на часі. Їх треба впро­ваджувати. 

l Знову почали говорити про 12-річну середню осві­ту. Чи так це? Є інформація про 12-річну освіту з роз­поділом 5+4+3, де старша освіта буде трирічна.

– Вже досить тривалий час ведуться дискусії, полеміка се­ред науковців, педагогів про впровадження 12-річної освіти. Деякі освітяни вважають, що сучасна школа повинна давати не тільки теоретичні знання, а й практичні вміння і навички. Колись і справді в школах вчи­ли і тракторну справу, і автомо­більну. І якщо порівнювати шко­ли більш розвинутих країн За­хідної Європи, то там дійсно є 12-річне навчання і практичне спрямування також. Проте мі­ністр освіти і науки Сергій Квіт на одному із засідань, яке відбулося у лю­тому, сказав, що в цьому і нас­тупному навчаль­ному році 12-річка впроваджу­ватися не бу­де. Але рано чи пізно це має відбутися. Утім, таке впро­вадження тягне за собою зміц­нення матеріально-технічної ба­зи. Тож поки що будемо жити і працювати в 11-річці.

l Наскільки соціально захищені педагоги району? В засобах масової інфор­мації пові­дом­лялося, що чимало доп­лат до посадо­вого окладу вчителям зня­то. Чи так це?

– В бюджеті 2015 року збе­режені всі обов’язкові доплати і надбавки педагогічним праців­никам. Ходили чутки про ско­рочення надбавок, але, зреш­тою, бюджет затверджений, всі надбавки, які мали педагоги, залишилися. Єдині зміни, які відбулися, це у 20%-ій надбавці за престижність праці. Оскільки у цьому році ми зобов’язані пе­да­гогічним працівникам нара­ховувати індексацію, визна­чену законом, трапилося так, що ми не вкладаємося у виз­начений фонд заробітної плати. А в Постанові Кабінету Міні­стрів від 25 березня 2014 року №88 написано, що надбавка мо­же бути встановлена в розмірі до (!) 20%, коли раніше чітко визначалося – 20%. В цій си­туації ми були змушені змен­шити цю надбавку, щоб вклас­тися у визначений фонд заро­бітної плати. Про це повідом­ле­но наших працівників у дво­місячний термін і з 15 квітня да­на надбавка буде зменшена до 10% у відповідності до чинного законодавства. Всі решта доп­лат (за зошити, класне керів­ниц­тво, стаж) зберігаються.

Хотів би ще роз’яснити, що взагалі фінансування освіти здійснюється у розрахунку на одного учня. І в залежності від того, яка кількість учнів у ра­йоні, стільки район одержує кош­тів на освіту. Оскільки у на­шому районі – найменше учнів, відповідно ми маємо найменше державне фінансування в облас­ті. Тому іноді є неко­ректним по­рівняння різних регіонів, нап­рик­лад Шацького і Лю­бомль­ського чи Ківерцівського, оскі­льки останні мають більший фі­нансовий ресурс.

l Яка ситуація із школа­ми І та І-ІІ ступенів? Є інфор­мація про те, що, нап­рик­лад, в школах І-ІІ ступенів повинно навчатися не мен­ше 60 учнів. Спростуйте або підтвердьте інфор­ма­цію про те, що є пропозиція від управлінців та інших вчених мужів про зменшення кількості обов’язкових пре­д­­метів до 6-10.

– З цього приводу можу ска­зати таке: на сьогодні нав­чальні заклади формують свою діяль­ність на основі навча­ль­них планів – державного доку­мен­ту, що визначає зміст, обсяг та вимоги до вивчення нав­ча­ль­них дисциплін у розвитку і ви­хованні особистості. Вони вклю­чають інваріативну, або нез­мін­ну частину, та варіативну (змін­ну) складову. Інваріативна час­тина складається з вив­чення базових дисциплін, тобто всі навчальні предмети входять в інва­ріативну частину. Варіа­тив­на частина включає в себе курси за вибором, індивідуальні за­няття, факультативи. На сьо­годні те, що визначено інварі­атив­ною частиною, є незмінне та обов’язкове до вивчення у кожній школі для учнів. А якщо є можливість (це знову ж таки залежить від фінансових ре­сурсів) мати якісь курси за ви­бо­ром чи факультатив, то мо­жуть вибирати. Я вважаю, що зміна кількості предметів у шко­лі суттєво не впливає на успіш­ність учнів, але значно впли­ває на їх кругозір. Сучасні реалії життя потребують більш еру­до­ваної, комунікабельної, все­бічно розвиненої особистості. Як буде в майбутньому – змен­шуватимуть чи збільшу­вати­муть кількість предметів, зале­жа­тиме від позиції Міністерства освіти. Якщо проаналізувати останні роки, то побачимо, що були спроби реформувати цю частину шляхом впровад­жен­ня певних курсів: одні з них впро­ваджували, інші – відмі­няли. Якщо міністерством будуть вно­ситися зміни – то тільки у но­вому навчальному році.

Що стосується питання на­пов­нюваності шкіл, то розгля­да­лися пропозиції на рівні мініс­терства по визначенню певної кількості учнів школи для того чи іншого ступенів. На сьогодні змін в цьому плані в Зако­но­давстві не відбу­лося. Аби змі­нити наповню­ва­ність шкіл, тре­ба змінити зако­нодавчі акти та визначити, що школа І-ІІ сту­пенів повинна мати не менше конкретної кількості дітей. Як далі буде вирішувати міністер­ство – неві­домо, але зміни бу­дуть. На­прик­лад, в нас сьогодні школа І-ІІІ ступенів у с. Ростань має 68 учнів, а І-ІІ ступенів в Шацьку – 59. Різниця – в 9 дітей. Що засвідчує цей приклад? Що така школа, як в Ростані, має право на існування в цьому ста­тусі, якщо там буде навчатися більше дітей. Можливо, якщо буде про­цес реорганізації, школа лишиться з цим статусом за умови, коли там будуть навча­тися учні-старшокласники із навколишніх сіл. Але для цього знову ж потрібно організувати підвіз дітей. Сьогодні є у нас велика потужна школа в с. Пульмо І-ІІІ ст., але з недос­татньою наповнюваністю. Сьо­годні учнів старшої ланки Острі­в’янської школи можна довезти до с. Пульмо, відпо­відно мо­жуть заощадитись кошти, а діти отримуватимуть вищого рівня знання. Але щоб це зробити – потрібно знайти транспортний засіб для цього та працевлаш­тувати вчителів. Я ще раз наголошу, що в нашому районі теж на часі зміни та реформи. Але в законодавчих актах чітко про­писано, хто має право ро­бити реорганізацію шкіл, при чиїй зго­ді чи незгоді. Є певна про­це­дура, і рішення начальника від­ділу освіти недостатньо.

l Чи змінилася вартість харчування дітей у зв’язку із різким підвищенням цін на продовольчі товари?

– Коли формувався бюджет, Кабмін пропонував харчування дітей у школах перевести на місцеві бюджети. Але оскільки місцеві бюджети ще не є дос­татньо наповненими, в тому числі і в на­шому районі, із доз­волу уряду харчування учнів у цьому нав­чальному році буде здійсню­ватися за рахунок дер­жавної субвенції. Два попередні роки вартість харчування ста­нови­ла 4 грн. на дитину для учнів початкових класів у шко­лах, які мають їдальні, та 3 грн. для шкіл, які не мають їдалень і де діти харчуються буфетною продук­цією (села Підманове, Положе­во, Пехи). У 2015 році ми пла­нуємо із четвертої чверті підви­щити вартість харчуван­ня до 6 грн. та 5 грн. відповідно.

l Чи є проблеми із підво­зом дітей до шкіл та як во­ни вирішуються?

– На початку року Кабмін пла­нував довозити дітей до школи за рахунок коштів місцевих бюд­жетів, тобто району. І в тимча­совому кошторисі, який діяв на початку цього року, не було пе­редбачено коштів на підвезення дітей. Але ми, не зважаючи на це, ще на початку грудня роз­почали процедури по держав­них закупівлях на паливно-мас­тильні матеріали. Оскільки від­діл освіти закуповує паливно-мастильних матеріалів більше, ніж на 200 тис. грн. на рік, ми повинні це робити у відповід­ності до Законів України «Про державні закупівлі», де є чітко виписана процедура тендеру і терміни проведення. Ми розпо­чали цей процес ще на початку грудня минулого року. Якби все йшло добре, уже в перших чис­лах січня ми могли б здійсню­вати усі необхідні закупівлі. Але влас­ни­ки автозаправних стан­цій сьо­годні відмовляються від спів­праці із бюджетними уста­но­вами та не подають заявок на конкурс. І таким чином два ета­пи державних закупівель не від­булися (етап в середньому три­ває півтора місяця, почи­наючи від оголошення конкурсу, подачі заявок та розгляду і прийняття рішення). Подала заяв­ку лише одна Володимир-Волинська АЗС, тож конкурс не відбувся (для конкурсу потрібно мінімум двоє учасників). Дві місцеві АЗС на конкурс не по­го­дилися. Проте процедура держ­закупівель пе­ред­бачає, якщо два етапи про­ходять безре­зу­ль­татно, це дає нам змогу здійс­нювати проце­дуру закупівель в одного учас­ника. Ми, звичайно, обрали нашу місцеву АЗС, пого­дивши ціну на паливо, яка сьо­годні є нес­табільною.

Яким чи­ном підвозили дітей до шкіл? Шукали спонсорів, під­возили за батьківські кошти, трош­ки до­по­магав благодійний фонд народ­ного депутата. Знаю, що ситу­ація кричуща, проте надіємося на краще. Довозимо до Прип’ят­ської, Ростанської, Піщанської, Пульмівської і до Світязької шкіл. До Світязької школи довозимо за рахунок місцевої сільради, бо автобус знахо­диться на її балансі, решта автобусів – на балансі відділу освіти. Сподіваюсь, що з наступ­ного тижня паливо бу­де­мо вже закуповувати. Проблеми в пи­тан­нях закупівель – це не про­блеми лише нашого району, а й усієї України. Власники АЗС не хочуть займа­тися із тендерами на державні закупівлі, оскільки з ними багато мороки із доку­мен­тами, ціна та­кож має зна­чення. Вони не хо­чуть мати зайвих проблем. Але ж людям, чиї діти доїжджають до шкіл, від цього не легше, їм важ­ко пояс­нити, як діє закон, і чому його ніхто не змінює. Людям бо­лить своє: їм треба, аби дитину до­везли до школи. І я це розумію.

l Ширяться чутки про припинення існування деяких установ ра­йону, які напряму пов’язані з освітою. Має­ться на увазі, Будинок ди­тячої та юна­цької твор­чості, Шацька ди­тячо-юна­цька спортивна школа. Яке їхнє майбутнє?

– З 1 січня 2015 року БДЮТ, ДЮСШ, методичний кабінет, від­діл освіти, дитячі садочки пе­реведені на фінансування з місцевих бюджетів (у 2014 році їхнє фінансування здійсню­ва­лося за рахунок субвенції з дер­жавного бюджету). Це автома­тично спричинило недофінан­сування цих установ в серед­ньо­му на 30% від потреби. Най­більше постраждав методка­бінет, зменшення фінансування якого відбулося на 40%. Усе це негативно вплине на роботу цих структурних підрозділів. Але впевнено скажу, що заклади по­зашкільної освіти зак­риті не будуть. Як будемо вихо­дити із ситуації? Триває скоро­чення, наприклад, у БДЮТ ско­ротили 4,5 ставок гурткової ро­боти за рахунок тих, хто пра­цював за сумісництвом. Мето­дисти від­ділу освіти йдуть у від­пустки без збереження заробіт­ної пла­ти. У закладах освіти ра­йону ще має відбутися скоро­чення на 3%. Це реалії, з якими ми маємо змиритися. Можливо, буде впро­ваджено платне нав­чання у секціях спортшколи чи ще якісь зміни.

l Скільки дітей-пересе­лен­ців з інших регіонів Укра­їни, наприклад Луганської та Донецької областей, нав­­чається зараз в осві­тя­н­­ських закладах району? Чи проводиться з ними ро­бо­та спеціалістів-психо­логів району?

– Навчальні заклади трима­ють на контролі питання охоп­лення навчанням усіх дітей шкі­льного віку, в тому числі пере­селенців із тимчасово окупо­ва­них територій України. В районі 6 дітей-переселенців здобу­ва­ють освіту у школах, троє ба­тьків написали заяви на влаш­тування у дитячий садок дітей, відповідно ці діти будуть прий­няті поза чергою. З батьками та учнями проведено психолого-педагогічні бесіди, відвідування в сім’ях, індивідуальні консуль­тації. Психологічно-соціальна адаптація таких дітей-пересе­лен­ців стала основною темою роботи соціальних педагогів ра­йону та практичних психологів.

l Завжди праця вчителя визначалася по учнях, які успішно захищали честь шко­ли на районних та обласних шкільних олімпіадах. Яка ситуація із цим в районі?

– Незважаючи на те, що в районі мала кількість школярів, є багато обдарованих та та­лановитих дітей, які беруть уча­­сть в різних конкурсах, зма­ганнях, турнірах, олімпіадах на районному та обласному рів­нях. У ІІ етапі (районному) Все­українських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін най­кра­щі результати показали команди ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, с. Світязь, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мельники, ЗОШ І-ІІ ст. сіл Підманове, Положево, Острів’я. У ІІІ етапі (обласному) команда району показала такі результати: з математики 3 міс­це вибороли учні ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк Дарина Козак (9 клас), Павло Гуменюк (11 клас); з німецької мови – Ірина Ду­дарчук (9 клас, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» с. Мель­ники); біології – Дарина Доб­рово­льська (8 клас, ЗОШ І-ІІ ст. с. Підманове). Ма­ємо пере­можця серед вчи­те­лів: Поло­жевець Людмила Фе­до­рівна, практичний психо­лог ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо, взяла участь в обласному етапі все­укра­їн­сь­кого фестивалю-кон­курсу «Вчи­тель року» з пред­ме­тів духов­но-морального спря­му­вання, на якому зайняла І місце. Було б добре, аби за до­сягнуті резу­льтати й учні, і вчи­телі отри­мували б мате­ріальне стиму­лювання, але таких мож­ли­­вос­тей у нас немає.

l На вищому рівні була пропозиція зробити плат­ними підручники у школах. Наскільки це правда?

– На сьогоднішній день учні району забезпечуються підруч­никами безкоштовно. Якщо бу­дуть прийняті якісь інші рішення, то ми обов’язково про це пові­домимо батьків та вчителів. На цю тему й справді велася дис­кусія перед прийняттям дер­жавного бюджету. Але на сьо­годнішній день це є лише про­позиція, офіційних змін немає.

Освітяни району забез­пе­чу­ють належну підготовку і про­ведення навчально-виховного процесу в усіх закладах освіти. Однозначно, зміни та реформи у системі освіти потрібні. Ми і надалі будемо працювати над тим, аби освітній процес та умо­ви навчання були кращими, діти отримували якісні знання. Відділ освіти завжди був і зали­шає­ться відкритий для спілку­вання між учителями, батька­ми та громадськістю.

Віта ШЕПЕЛЯ.