Головна Інтерв'ю На що можуть розраховувати пенсіонери цього року

На що можуть розраховувати пенсіонери цього року

5738

28 грудня 2014 року Верховною Радою прийнято Державний бюджет України на 2015 рік та низку законів, що регулюють питання бюджетного, податкового, трудового, пенсійного та іншого законодавства. Ухвалені зміни мають значний вплив і на розвиток пенсійної системи. Тож про те, що чекає наших пенсіонерів цьо­горіч, розповідає Віктор Гірич, начальник управління Пенсійного фонду в Шацькому районі.

l Наприкінці минулого року відбулися деякі зміни в пенсійному зако­но­дав­с­тві. Які категорії грома­дян вони зачепили?

– Верховною Радою був ухвалений Закон «Про Дер­жав­ний бюджет України на 2015 рік», який призвів до змін у пен­сійному забезпеченні, подат­ковій системі. Кілька місяців то­му, пам’ятаємо, ширилися чут­ки щодо відміни пенсій за вис­лугу років працюючим пенсі­онерам, пільгових пенсій, під­вищення пенсійного віку тощо. З одного боку, це пов’язано з тим, що у Пенсійному фонді не­достатньо власних коштів, аби покривати виплату усіх пенсій. Тому додаткові кошти для цього надходять із державного бюд­жету. Сьогодні  Пенсійний фонд виконує свої зобов’язання із напруженням, тож переважно з цих причин з’являється роз­біжна інформація. Відразу скажу, що вона є недостовірною. Зміни торкнулися переважно тих, хто отримує великі пенсії, тобто змінилося обчислення спеціа­льних пенсій відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депута­та України», «Про судоустрій і статус суддів». Тепер розмір пенсій обчислюється в розмірі 60 відсотків заробітної плати (грошового утримання), тобто зменшуються на 10 відсотків. Проте в нас в районі зафіксо­вано кілька випадків, коли пенсія державного службовця була менша, ніж пенсія за віком. Тобто єдине нарахування пен­сій, як це дехто прогнозує та пропонує, практично запровад­жується, бо різниця між цими нарахуваннями невелика. Зме­н­шились пенсії науковцям, проте таких у нашому районі немає.

l Який на цей рік про­жит­ковий мінімум для осіб, що втратили працез­дат­ність? А який середній розмір пен­сії в районі?

– Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працез­дат­ність, з 1 січня цього року ста­новить 949 гривень, а з 1 грудня – 1 074 гривні. Саме з цим по­в’язаний розмір мінімальних пенсій. Призначення пенсій бу­де відбуватися з ураху­ван­ням цих величин, якщо най­ближчим ча­сом не буде перег­лянуто бюд­жет. Будемо наді­ятися, що від­будеться й збі­льшення роз­мірів пенсій. Се­редній розмір пенсій в районі – 1 тис. 212 грн. Порів­няно з минулим роком, цей по­казник зріс на 13 грн., це досить не­велика сума. Однак і в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшення пенсій також не був значним – 45 грн.

l Скільки в районі про­живає пенсіонерів? Чи мо­же­­те повідомити, які най­ви­щі суми виплат у шаць­ких пенсіонерів?

– Щодо кількості пенсіо­не­рів, то в районі нараховується 4 538 пенсіонерів, з них отри­мують пенсії через банківські установи 1 165, або 26,4%. Відзначу, що отримуючи пенсію через банк, ПФ не сплачує за цю послугу, що дає можливість заощаджувати кошти. Місячна потреба району для виплати пенсії – 5 млн. 770 тис. грн.  Що­до розміру пенсій, то в ра­йоні є пенсії, що становлять 4-4,5 тис. грн. Тож одразу перейду і до оподаткування цих пенсій. В нас в районі є 12 пенсіонерів, які підпадають під оподат­ку­вання. І від них надходить щомі­сяця близько 950 гривень, тоб­то за рахунок оподат­ку­ван­ня пенсій утримується один отри­мувач пенсії мінімального роз­міру. З 1 січня цього року згідно із Законом України «Про дер­жавний бюджет», не опо­дат­ко­вуються пенсії, розмір яких не перевищує 3 654 грн. Пенсії, які перевищують цю су­му та ся­гають 12 180 грн., оподаткову­ються за ставкою 15%, а більші за цю суму – в розмірі 20%. Хоч система Пен­сійного фонду сьо­годні у скрутному становищі, а великі пенсії уже з цього року підля­гають оподаткуванню, але надвеликі виплати, які призна­чені до 1 жовтня 2011року – по 40 тис. грн. – не відмінені. Доб­ре, що з цього періоду найвищі пенсії не можуть бути біль­шими від 10 прожиткових мі­німумів.

l Президент наклав ве­то на закон про те, що жін­ки після 55 років можуть достроково йти на пенсію за умови, якщо мають 30 ро­ків страхового стажу. Роз’ясніть цю ситуацію.

– Роз’яснювати, в принципі, нема що. Пропонувалося, що жінки 55-річного віку матимуть можливість іти на пенсію за умови, якщо мають 30 років стажу. Однак цей закон стосу­вався б невеликої кількості жі­нок, оскільки тут справді треба мати 30 років стажу, що є для багатьох жінок проблемою, особливо в сільській місце­вос­ті. А ті, хто працює, не дуже хочуть йти на такий вид пенсій, оскільки зарплата, яку вони отримують, в більшості випад­ків більша, ніж пенсійна випла­та, яку отримувала б людина – мінімальну. По друге, отриму­ватиме людина пенсію меншу, ніж якби, скажімо, ішла на пенсію у 60 років, коли стаж ро­боти був би більший. Існує й інша проблема. Наприклад, декілька років тому підприємців змусили сплачувати до Пенсій­ного фонду не менше мініма­льного страхового внеску. Це важко та непросто сплачувати, але підприємець, прийшовши оформляти пенсію, дякує за такий крок, бо саме отих 3-5 ро­ків страхового стажу і не вис­тачало для призначення пенсії (для призначення пенсії потріб­но мати 15 років стажу).

l Чи є види пенсій, які від­мінені цього року?

– Ніхто ніяких пенсій не від­міняв, просто врегульовано деякі моменти виходу на зас­лу­жений відпочинок. Наприк­лад, скасовано право виходу на дострокову пенсію – за пів­тора року до досягнення пен­сій­ного віку, якщо людина зві­льняється за скороченням шта­тів чи за медичними виснов­ками. Також в Законі «Про ста­тус і соціальний захист грома­дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», вилучено ст. 39, якою було пе­редбачено доплату непрацю­ючим пенсіонерам, які прожи­вають на територіях радіоак­тивного забруднення. Тобто з 1 січня цього року ця доплата вже скасована, хоч розмір цієї доплати невеликий – до 10 грн. Інших обмежень немає.

Також дещо хочу сказати про виплати пенсії переселен­цям, які перебувають на тери­торії нашого району. Так, на обліку в нас перебуває 16 осіб, які були переселені з тимча­сово окупованих територій (во­сьмеро – з Луганської та стільки ж – з Донецької областей). Всьо­го в Пенсійному фонді ра­йону звернулося 19 осіб, з яких одна вибула, а двоє не прой­шли перереєстрацію, тоб­то не надали копію довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої тери­торії України. Тож з лютого цього року їм призупинено виплату пенсії.

l Ведуться дискусії нав­коло питання зменшення пенсій працюючим пенсіо­не­рам. Чи це так?

Наразі працюючим пенсі­онерам пенсії не зменшено, хо­ча діє закон, згідно з яким пра­цюючим пенсіонерам пенсії не індексуються, а при пере­рахун­ках застосовуються базовий рік первинного призначення. Ли­ше тоді, коли вони звільня­ються з роботи, мають право на індек­сацію та кращий варі­ант пере­рахунку розміру пенсій.

Віта ШЕПЕЛЯ.