Головна Інтерв'ю Микола Олексюк: «Волині афри­канська чума не загрожує»

Микола Олексюк: «Волині афри­канська чума не загрожує»

5256

Як і кожна професія, фах ветеринара вкрай необхідний. Від роботи ветеринарів повною мірою залежить безпека про­дуктів та  здоров’я людей, які їх споживають. Без них не було б повноцінного розвитку тварин­ництва, не радували б домашні улюбленці – котики, собачки, хом’ячки (ну хто б їм тоді дару­вав довголіття?). І хтозна, яким би був екологічний і санітарний стан нашого довкілля. Сьогодні наша розмова – з людиною, яка свідомо обрала фах ветеринара і вже багато років працює за по­к­ликанням – начальником Ша­ць­кої районної ветеринарної лі­карні Миколою Павловичем Олексюком.

l Миколо Павловичу, ва­ша професія вимагає любо­ві до тварин, вміння швидко приймати рішення у нес­тан­дартних ситуаціях, го­тов­ності до усвідом­леного ризику й особистої відпові­дальності. Як вам працює­ться в умовах сьогодення?

– Маю в підпорядкуванні 11 працівників. Усі вони – профе­сіонали своєї справи. Єдиною ко­мандою працюємо над тим, щоб не допустити поширення на те­риторії району інфекційних за­хво­­рювань, здійснюємо систе­ма­тичні профілактичні заходи (щеплення), виявляємо і ліку­є­мо хворих тварин. Два рази в рік – навесні і восени – робимо обходи всіх індивідуальних гос­по­дарств, де утримується худо­ба. Проводимо ідентифікацію ВРХ, свиней, коней, овець, кіз. Також здійснюємо лабораторні дослідження на виявлення лей­козу та інших небезпечних зах­ворювань. Профілактичними за­хо­дами охоплена вся територія Шацького району, що є можли­вим завдяки Шацькій вет­лікарні, Пульмівській і Піщан­ській вете­ринарним дільни­цям та спеці­а­ліс­ту, який працює в При­п’ятській сільській раді.

l Чи існувала на те­ри­то­рії району загроза ви­ник­нення небезпечних інфе­к­цій­них хво­роб?

– Ще з 60-х років минулого століття працівники нашої вет­лікарні ведуть спеціальний жур­нал, в якому фіксують усі ви­падки захворювань домашніх тварин. В ньому – лише поо­ди­нокі факти хвороб, які, завдяки правильним діагнозам, завжди вчасно виявлялися  і відповідно вживалися заходи попе­ред­жен­ня їхнього поширення. Господарі, які мають корів, самі знають, що тварину, яка, скажімо, хвора на лейкоз, потрібно забрати з загального стада і здати на забій.

l Нещодавно на Київщині «господарювала» афри­кан­ська чума свиней, від якої станом на 29 липня заги­нуло 930 тварин. Чи є мож­ливим поширення епідемії на територію інших регіо­нів, зокрема на Волинь?

– З метою запобігання роз­пов­сюдження цього небез­печ­ного захворювання була вста­новлена 30-кілометрова каран­тинна зона, обмежено рух тран­спорту, заборонено вивіз з тери­торії продуктів і сировини тва­ринного походження. На сьо­годні не існує ліків від афри­канської чуми свиней, так само, як і засобів профілактики. Хво­рих свиней та тих, які контак­тували з хворими тваринами, за­бивають. Трупи свиней спа­люють. Карантин знімають че­рез 6 місяців після останнього зафіксованого випадку загибелі тварин, а розводити свиней на даній території дозволяється не раніше, як через рік після відміни карантину. Зважаючи на поси­лені засоби контролю, епідемія не має шансів вийти за межі карантинної території, зокрема по­ширитися на Волинь.

l З настанням весняно-літнього періоду зростає небезпека харчових отруєнь та виникнення інфекцій се­ред населення. Як запобіга­ють цьому ветеринари?

– Нами постійно, а в цей пе­ріод особливо, ведеться  моні­то­ринг якості продуктів харчу­вання на місцевому Шацькому ринку. Це робиться для того, щоб виявити порушення правил їх виробництва і перешкодити надходженню неякісної продукції в продаж. Відбираємо проби, аби провести дослідження на виявлення в овочах нітратів і нітритів. Так само перевіряємо рибу, м’ясо, молоко. Показники якості цих популярних серед на­селення продуктів перебувають у нормі.

l Влітку в район приїж­джає багато відпочиваль­ни­ків, а разом з ними – їхні чо­ти­рилапі улюбленці. Чи час­то останні стають ваши­ми пацієнтами?

– Так, навантаження на пра­цівників ветлікарні влітку зрос­тає. Накопичуємо досвід ліку­вання декоративних собак, по­родистих котів, папуг. Чесно кажучи, робиться не по собі, ко­ли приносять на прийом со­бач­ку вартістю 500 доларів, який має особливий раціон харчу­вання, носить вишуканий одяг і є клієн­том салону краси. Його госпо­дар, розслабившись на від­по­чин­ку, починає годувати тва­рину кісточками від курки, за­лиш­ками шашликів та іншою нез­вичною для неї їжею. В тварини – отруєння. Буває, що приносять собак із укусами кліщів, з трав­мованими кінцівками.

l Чи вистачає медика­мен­тів на лікування та опе­ративне втручання?

– Основні ліки, які викорис­то­вуємо при наданні першої медичної допомоги, у ветлікарні є постійно. Дефіцит певних пре­паратів ком­пенсують дві при­ватні ветери­нарні аптеки, що функціонують у Шацьку. Щодо опе­ративного втру­чання, то ми проводимо лише несклад­ні опе­рації.

В сучасних умовах професія ветеринара не лише набуває нових рис, а й збільшує ступінь відповідальності для її носія. Для того, щоб успішно вико­нувати професійні обов’язки, ветлікар повинен мати значний багаж знань, вміти орієн­тува­тися в списку старих хвороб тварин і осягати нові, дбати про довкілля і працювати над питан­ням під­вищення якості продук­тів хар­чування. Вітаючи Мико­лу Олек­сюка та його колег із про­фе­сійним святом, зичимо успіхів у роботі, які сприяти­муть підви­щенню добробуту наших людей, збереженню та розвитку сіль­сько­господарської галузі.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.