Головна Інтерв'ю Голова Шацької райдержадміністрації – Ігор Корольчук

Голова Шацької райдержадміністрації – Ігор Корольчук

5751

Минуло три місяці, як на посаду голови Шацької райдержадміністрації було призначено Ігоря Адамовича Корольчука. Це той період, коли можна проаналізувати перші кроки на новій посаді будь-якого керівника. Отже, йому і слово.

l Ігоре Адамовичу, розка­жіть читачам нашої газе­ти коротко про себе. Адже для району Ви людина абсо­лютно нова.

– Можливо, в районі мене знають мало, проте я добре знаю цей край. Маю власний бу­динок в селі Мельники, де про­писаний і зараз про­жи­ваю. До призна­чен­ня на посаду голови Шацької райдержад­мініс­трації я пра­цював пер­шим зас­туп­ником гене­ра­льного ди­ректора ДП «Во­лин­сь­кий науково-вироб­ничий центр стан­дар­тиза­ції, ме­т­рології та серти­фіка­ції». У 2006 році закінчив Лу­цький дер­жавний техніч­ний уні­вер­ситет за спеці­а­­ль­­ніс­тю «фінанси», дру­гу ви­­щу освіту (інженер) здо­був в Івано-Франків­ському наці­она­льному техніч­но­му уні­вер­­си­теті нафти і газу. Одру­жений, виховую двох си­нів. Сім’я на да­ний момент про­жи­ває в селі Зміїнець Луць­кого району. Люб­лю вільний час про­водити із сім’єю, подо­рожу­вати, зай­маюсь спортом, на гро­мад­ських заса­дах – Президент Фе­дерації бок­су Волині.

l Призначення на цю по­саду стало несподіван­кою для Вас?

– В якійсь мірі, так. До приз­начення на посаду я був актив­ним членом громадської ради при голові Волинської обласної державної адміністрації, брав активну участь в її діяльності. Після чергового засідання гро­мадської ради по телефонному дзвінку запросили на прийом до голови облдержадміністрації, де при зустрічі із Володимиром Петровичем Гунчиком було за­про­поновано очолити Шацьку райдержадміністрацію. Я пого­дився без вагань. На запитан­ня, чому так швидко, я відповів, що мені подобається цей район, я знаю його проблематику, тому хотілося б докласти зусиль, щоб створити у цьому чудо­во­му краї максимально комфор­тне середовище для людей, що тут проживають і працюють, та для тих, хто їде сюди відпо­чити, оздоровитися, щоб ми з вами могли витрачати гроші так само приємно, як на кращих закор­дон­них курортах.

Основними проблемами ра­йону є охорона навко­лиш­нього се­редовища, створення належ­них умов для життя людей та відпочиваючих: каналізування, обладнання  місць масового скуп­чення людей громад­сь­кими вбиральнями. Важливим пи­тан­ням залишається благо­уст­рій  доріг, відсутність тротуарів для пішоходів. Відсутні також заклади для культурного відпо­чинку людей та молоді.

Проблема забезпечення  жи­телів району якісною питною водою – на одному із перших місць, оскільки високий вміст заліза робить її не придатною до вживання. З попереднього досвіду роботи мені довелося стикатися з випробуванням якості води. Ми знаємо, що фактично наша вода – технічна, тому гостро стоїть питання по­будови станції знезалізнення води. Нині це особливо акту­аль­но, адже якість води – якість життя.

l За яким принципом буде організована робота вико­нав­чої влади району в ни­нішньому році? Чи плану­є­те щось кардинально змі­нити? По району ходять вперті чутки про кадрові перестановки керівників відділів та управлінь рай­держ­адміністрації. Запе­речте або підтвердьте їх.

– Основним принципом роботи є не нашкодити, а вдос­коналити. В цілому робота ведеться добре, проте в окре­мих структурних підрозділах райдержадміністрації необхідно її покращити. Велике значення для працівників має мотивація. На жаль, із теперішнім рівнем оплати праці про матеріальні стимули доводиться мовчати. Сьогодні оклад державного службовця становить 1 218 грн., це просто приниження гідності людини. Для порів­нян­ня: мій оклад – 3 103 грн., на руки – 2 300 грн. Тому можна стверджувати, що вся якісна робота тримається на свідо­мих працівниках та їхньому оптимізмі, можна сказати – на ентузіазмі.

l Адміністративно-те­ри­торіальна реформа в Україні. Зараз про неї бага­то говорять. Ваші думки з цього приводу.     

– В Україні дійсно прово­диться територіальна рефор­ма. Вона має відбутися за прин­ципом добровільного об’єд­нання громад. Після їх об’єд­нання кошти будуть спрямо­ва­ні на громаду, де люди на місцях  прийматимуть рішення. Вва­жаю, що нам у цьому плані необхідно виходити, насам­перед, з інтересів людей, гро­мади, прорахувати такий ва­ріант об’єднання, який буде найвигіднішим з точки зору економного витрачання бюд­жет­ного ресурсу, забезпечення транспортної доступності для отримання якісних послуг, можливості утримання мережі шкіл, дитячих садочків, макси­мального збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Потрібно пояснювати людям суть реформи, об’єднання має бути добровільним і усвідом­леним, а громади – самодос­татніми. Головне, що ніхто не прийде і не зробить це за нас, ми самі повинні захотіти зміню­вати свою державу.

Хочу наголосити громадя­нам Шацького району, що ви­бори до місцевих органів са­моврядування відбудуться у жовтні 2015 року. До того ж, якщо буде проведена децен­тра­лізація, нова місцева влада отримає більше повноважень. Тому хотілося б, щоб громада зробила правильний вибір.

l Ви вже неодноразово відзначали, що одне з най­го­ловніших завдань у Ва­шій діяльності – залучення інвестицій у район. Що саме плануєте реалізувати у районі?

– Створення сприятливого інвестиційного клімату – клю­чове завдання не тільки район­ного, а й державного рівня. На жаль, військові дії, що три­вають на Сході, та економічна нестабільність у державі не сприяють приходу інвестора. В районі розпочато інвента­ри­зацію земель. Ми побачимо ре­зерви та приймемо відповідні рішення щодо залучення інвес­тицій. В даному напрямку пот­рібне стратегічне бачення роз­витку території. Зараз за­вер­шується формування робочої групи по написанню Стратегії роз­витку Шацького району. Це дасть змогу визначити пріори­тети розвитку району та склас­ти детальний план втілення їх у життя. Однією з ідей в цьому плані є будівництво в районі табору Всеукраїнського зна­чен­ня по аналогу «Артеку». Пра­цюємо також над питанням будівництва автопереходу «Адам­чуки-Збереже», що доз­во­лить залучити значні інвес­тиції в розвиток території, ство­рити робочі місця, належну інфраструктуру.

l Визначальним факто­ром розвитку району є фор­мування районного бюд­жету та його наповнення. Які напрацювання в цьому напрямку?

– Потрібно формувати нову психологію платника податків. За кордоном ніхто не ухиля­є­ться від податків, є розуміння, що сплачені кошти – це утри­мання доріг, шкіл, дитячих са­дочків, благоустрій та розвиток території. Правда, там і розпо­ряджаються заробленим самі громади. Саме такі відносини і передбачає децентралізація. Поки не буде відповідної куль­тури платника податків, єдиним виходом залишаються фіс­ка­льні методи. Легалізація робо­чих місць, торгових точок, пи­ло­рам, сплата акцизного, земе­льного  податків – працюємо саме в таких напрямках. Знову ж, це має бути спільна робота чиновників, сільських голів, громадськості, депутатів різних рівнів.

Хотів би звернути увагу жителів району на те, щоб люди, які займаються підприєм­ниць­кою  діяльністю, свідомо спла­чу­вали податки, тому що від податку залежить доля насе­лення району в цілому.

l Які першочергові зав­дання ставите перед со­бою на цей рік та наступ­ний? Які з них найважливіші, що потребують негайного вирішення?

– Першочергові завдання спів­падають з тими, які ста­вить перед головами районів го­лова обласної державної адмі­ністрації: проведення мобі­лізаційних заходів, наповнення бюджетів, посилена увага до проблем мобілізованих та де­мобілізованих і їхніх сімей, сі­мей, які перемістились із райо­нів проведення антитерорис­тичної операції. Зважаючи на специ­фіку району, гостро стоїть та­кож питання екології: належ­не проведення літнього сезону відпочинку, впровадження природоохоронних заходів та заходів з благоустрою тери­то­рій, вирішення питання скла­дування твердих побутових відходів.

Важливим фактором для вирішення цих завдань була б розробка містобудівної доку­ментації, зокрема генерального плану селища Шацьк та схеми планування території району, що дозволило б у майбутньому успішно реалізовувати Про­грами соціально-економічного розвитку району, передбачати території для розміщення інвес­тиційно-привабливих об’єктів. Так само визначати місця роз­міщення полігонів побутових відходів та можливості розбу­дови житлових територій сіл та селища району.

На сьогоднішній день  вкрай важливим є питання енерго­збе­реження, розвитку та ви­користання віднов­лювальних джерел енергії та альтерна­тивних видів палива. В районі діє  програма отримання дер­жавної підтримки на впро­вадження енергоефективних заходів, учасниками якої мо­жуть бути об’єднання спів­власників багатоквартирних будинків (ОСББ) та населення району. До речі, дана інфор­мація постійно висвітлюється на сайті райдержадміністрації.

l Чи були за час Вашої роботи моменти, у яких Ви розчаровувалися? Що вва­жає­те своїм першим успі­хом на посаді?

– Вважаю, що сьогодні рано говорити про конкретні успіхи, є певні наміри, починання. Приміром, завдяки координації дій, спільними зусиллями вда­лось вирішити проблемне пи­тання поставки техніки в рам­ках проекту, що фінансувався за рахунок коштів Європей­ського Союзу у рамках Про­грами транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013». Звичайно, показ­ни­ки скажуть самі за себе, і цей моніторинг постійно прово­диться на рівні області і на рівні громад. Усім нам приємно ба­чити, як вулиці селища приби­рає сучасна комунальна тех­ніка.

Що розчаровує? Швидше – дивує, і спонукає до дій. Це – оплата праці державних служ­бовців, вчителів, низькі пенсії, умови життя та відпочинку людей.

Ми – чиновники, представни­ки держави, а держава має працювати для людей: на їх благо, на захист, на підтримку. Тому сьогодні вкрай необхідно сконцентрувати зусилля на всіх рівнях, щоб ми могли гор­дитися, що живемо в цивілі­зованій, багатій, розвинутій країні.

Думаю, нам усім є над чим працювати, бо наші люди зас­луговують на краще.

Віктор ГРИЦЮК,  Віта ШЕПЕЛЯ.