Головна Наради, сесії Територіальна реформа в Шацькому районі втілюється в життя

Територіальна реформа в Шацькому районі втілюється в життя

2894

2 вересня в актовому залі Шацької селищної ради за участю голови Шацької райдержадміністрації Ігоря Корольчука, його першого заступника Сергія Сидорука, в.о. Шацького селищного голови Миколи Боярчука, активу району, представників гро­мад­ських об‘єднань та жителів селища Шацьк, сіл Мельники і Гаївка відбулося громадське обговорення «Проекту рішення щодо доб­ровільного об’єднання територіальних громад Шацької селищної, Прип’ятської та Самійличівської сільських рад.

Процес об’єднання територіальних громад  в районі обго­ворювався не одноразово. З попереднього обговорення, зокрема на засіданні сесії Шацької районної ради, депутатський корпус прийняв рішення подати пропозиції до Перспективного плану 3-х громад (перша – Шацьк, Прип’ять і Самійличі, друга – Світязь, Грабове і Пульмо, третя – Піща, Ростань і Пулемець). Було багато дискусій з приводу даного документу, проте Перспективний план спроможних територіальних громад Волинської області був за­тверджений на сесії Волинської обласної ради.

Дуже важливо в процесі реалізації реформ враховувати думку громади. Тому перші кроки зрушення розпочались саме  з районного центру.

Перший заступник голови Шацької райдержадміністрації Сергій Сидорук поінформував присутніх про першочерговий план заходів та перспектив у разі об’єднання трьох сільських рад в одну Шацьку громаду. Як зазначив Сергій Федорович, на Волині є вже позитивні результати щодо децентралізації влади: об’єднались 5 громад і на вибори ідуть вже як об’єднані громади з новим фінансуванням із січня 2016 року.

 Зі слів Сергія Сидорука, Перспективний план дає можливість об’єднуватися, працювати та впроваджувати соціально-еконо­мічні реформи. Прийнятий документ вказав правильний напрямок руху територіальним громадам. Певним «каменем спотикання» є процес внесення змін у Перспективний план. Така процедура передбачена, але вона вимагає більше часу, тому затримує пе­ре­дачу повноважень на місця. Якщо потрібно вносити зміни до Пер­спек­тивного плану, готуються рішення сільських рад про об’єд­нання. Але важливим є те, що має бути підтвердження згоди всіх рад, які планують ввійти в новостворену об’єднану територіальну громаду.

Своє бачення щодо об’єднання трьох сільських рад в одну громаду висловив директор Шацького лісового коледжу Ігор Жмур­ко, а жителька селища Шацьк, пенсіонерка Віра Ковальчук взагалі не погодилася з проведенням територіального об’єднання громад.

У контексті розмови голова райдержадміністрації Ігор Корольчук акцентував увагу на додаткових фінансових перспективах, які від­криваються перед тими громадами, котрі вирішили об’єднатися. «Усі мають зрозуміти: у громаді, котра справді здатна самос­тійно себе забезпечити, рівень життя буде значно вищим. Тому тим, хто зараз не дослухається, потім буде соромно, в першу чергу перед своїми виборцями за те, що вчасно не спра­цювали, і не спро­бували скористатися тими повноваженнями, які нам пере­дають», – запевнив Ігор Адамович.

Погодився з керівником району Анатолій Павлей, який вис­ловив суттєву думку як керівник освітянської галузі і як меш­ка­нець селища Шацьк. Він довів присутнім, що в районі є сильні гро­мади, котрі можуть і мають право стати адмінцентрами, тому що, на якому рівні буде медична допомога та яку освіту отриму­ватимуть діти. Саме тому громада має взяти на себе відпові­дальність і не лишити напризволяще менші сільські ради, а об’єд­натись. «І саме ці умови адмінреформа здатна покращити, бо тепер такі важливі питання вирішуватимуть громади на місцях. Інтереси жителів сіл, селища представлятиме ста­роста, якого обиратимуть у селах, об’єднаних з адмініст­ративним центром. Відповідно – люди з часом визначать прі­оритети», – доповнив Сергій Сидорук.

Також свою думку висловив Леонід Кислюк, депутат Шацької  районної ради. Він в цілому окреслив перспективи на майбутнє стосовно поповнення бюджетів та проведення виборів у жовтні 2015 року. Він зазначив, що підтримує територіальну реформу, але при об’єднанні громад ми повинні мати свою стратегію, до якої входитиме навчання керівного складу. Із його слів, на сьогоднішній день питання ремонту доріг будуть лягати на плечі громади, але випливає питання, чи при об’єднанні територіальних громад  можна  довіряти державі, чи держава в черговий раз не обдурить українців і не залишить їх на самовиживання?

Сергій Пархонюк, представник громадської організації, зас­тупник голови громадської ради при райдержадміністрації і депутат Шацької районної ради, навів приклад проведення тери­торіальної реформи в сусідній Республіці Польща. Він наголосив, що починати  реформу завжди страш­но, але в тому є певні переваги і споді­вання на те, щоб не лише зберегти Шацький район, але й розвинути його.

Під час тривалого обговорення присутні порушили багато питань. Зокрема, про фінансові зміни, додаткові можливості гро­мад, а саме – залучення інвестицій, а також розповіли про кращі іноземні практики децентралізації.

На запитання Віктора Гірича, начальника управління Пенсій­ного фонду в Шацькому районі «Чому добровільно, і що від того буде мати громада?»  Сергій Фе­дорович дав відповідні роз’яс­нення: «Добровільність рефор­ми полягає у тому, що сільські ра­ди самі вирішують, з ким їм буде комфортно працювати і  жити, з ким об’єднуватись і що вони з того об’єднання мати­муть. А представники місцевої влади матимуть можливість визначати свої власні внутрішнi адміністративні структури з ура­хуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефек­тивного управління. Тож усі про­позиції нині беруться до уваги і в проекті плану, котрий і надалі детально розглядатиметься, обов’язково будуть врахо­вані, навіть якщо вони не зовсім від­повідають Методиці форму­ван­ня спроможних терито­рі­альних громад»

Також виступила Людмила Єро­фєєва, депутат Шацької ра­йон­ної ради, начальник служби у справах дітей райдерж­адмі­ністрації, член громадської ради при райдержадміністрації, яка попередньо працювала в рам­ках проекту «Місцевий роз­ви­ток орієнтований на громаду». Вона зазначила, що дійсно ре­форми завжди складні, але якщо дають можливість, то треба її завжди використовувати.

Олександр Кусько, Самійли­чів­ський сільський голова, на запитання в.о. Шацького се­ли­щ­ного голови Миколи Боярчука  «Чи готові жителі  Самійли­чів­ської сільської ради об’єднатися в одну громаду з шацькими?» дав відповідь: «Чи бу­де краще нам жити, залежить тільки від нас, адже для того і переда­ю­ться повноваження на місця. Враховуючи нинішню си­туацію, яка складається, ми за об’єд­нання територіальних громад».

Підбив підсумки громад­сь­кого обговорення голова рай­держ­­адміністрації Ігор Коро­льчук: «Ми свідомі люди, проа­на­лізуймо всі плюси і мінуси і самі зрозуміємо, навіщо нам ця ре­форма. Нам дається два роки для того, щоб спробувати ско­ристатися майбутніми повно­ва­женнями, які нам передають на місця, серед них фінан­со­ві ресурси, та показати людям, які важелі впли­ву вони отри­мають. Прово­дити зміни пот­рібно однозначно.

В конструктивному діалозі, враховуючи результати гро­мад­ських обговорень, присутні прийшли до спільного висновку:  схвалити проект рішення Шаць­кої селищної ради «Про добро­вільне об’єднання терито­ріа­льних громад», підготовлений спільною робочою групою з під­готовки рішень щодо добро­вільного об’єднання терито­рі­альних громад, затвердити на сесії Шацької селищної ради та передати до Волинської обл­держ­адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законами України.

Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Шацької райдержадміністрації.