Головна Освіта Директор Шацького Будинку дитячої та юнацької твор­чості Ніна Корець – пе­реможець турист­сько-краєзнавчого...

Директор Шацького Будинку дитячої та юнацької твор­чості Ніна Корець – пе­реможець турист­сько-краєзнавчого обласного конкурсу

8045
Директор Шацького Будинку дитячої та юнацької твор­чості Ніна Корець – пе­реможець турист­сько-краєзнавчого обласного конкурсу

У Волинському і­нституті піс­ля­дипломної педагогічної освіти відбулося вшанування учасників ІІ-го (обласного) етапу Всеукраїнського кон­курсу майстерності педагогіч­них працівників закладів по­заш­кільної освіти «Джерело твор­чості» у номінації «Ме­то­дист-2018».

На заході у формі круглого столу за тематикою «Педа­го­гічний конкурс як ефективна форма підвищення профе­сій­ної майстерності» побувала і в.о. директора Шацького Будинку дитячої та юнацької твор­чості Ніна Корець – як пе­реможець конкурсу за турист­сько-краєзнавчим напрямом позашкільної освіти. Грамоту за ІІ місце, цінний подарунок і грошову винагороду вона отри­мала від Тетяни Соломі­ної, заступника начальника уп­равління освіти, науки та мо­лоді ОДА, голови оргкомі­тету, Петра Олешка, канди­дата історичних наук, доцента, рек­тора ВІППО та заступника обласної організації профспілки працівників освіти і нау­ки Олек­сандра Матвіїшина.

Також з вітальним словом звернулися Оксана Малащук, головний спеціаліст дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді ОДА, член оргкомі­тету та журі Олександр Семе­нов, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології ВІППО, професор ка­федри педагогіки СНУ ім. Лесі Українки, голова журі. Вони відз­начили, що із впровад­женням концепції Нової ук­раїн­ської школи зростають вимоги і до позашкільної освіти як одного з соціальних інститутів ст­во­рених для дітей, їх нав­чання, виховання і розвитку. Новий Закон «Про освіту» дає цілий спектр нових можли­вос­тей, зокрема, і для розвитку позашкільної освіти, адже вона більш вільна за своєю суттю, тому в її межах активніше реа­лізуються нові сучасні освітні підходи.

Учасники круглого столу взяли участь у панельній дис­кусії «Новий формат позаш­кі­льної освіти», модератором якої була Валентина Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент, про­ректор з науково-методичної ро­боти ВІППО. Вона акцен­тувала увагу на сучасних ви­могах допрофесійного роз­витку педагога в умовах інно­ва­­ційного освітньо-виховного середовища.

Наш кор.