Головна Освіта Шацькому дитячому садку «Росинка» – 30 років

Шацькому дитячому садку «Росинка» – 30 років

3254

«Радісну подію відзначив дня­ми Шацький дошкільний навча­льний заклад №1 «Росинка». Рів­но 30 років тому (у 1985 році) ма­ленькі дитячі рученята вперше відчинили двері новозбудо­ва­ного селищного дитсадка, а оче­нята почали звикати до диво­виж­ного світу, де оселилося без­турботне дитинство. За три де­сятки років заклад випустив не одну сотню дошкільнят, озбро­єних необхідними знаннями, вмі­н­ням працювати в колективі, ви­хованих і підготовлених до шко­ли. Сам же дитсадок, який нині відвідують 220 маленьких шачан, розквітнув до невпізнання і тепер радує діток і їхніх батьків сучас­ними, затишними і теплими кімна­тами, зручними меблями, казко­вими майданчиками, розмаїттям ігра­шок та пізнавальних ігор. Утім, найбільшою гордістю за­кладу є його працівники: ви­хователі, няні, методисти, пси­хологи, музичні керівники, ме­дики, кухарі, тобто всі ті, хто постійно і з любов’ю дбає про комфорт маленьких вихован­ців і їхній повноцінний розу­мовий і фізичний розвиток.

28 вересня усіх мешканців Дому дитинства: і дорослих, і дітей, а також численних гос­тей об’єднало в актовому залі дитсадка святкування його 30-річного дня народження. Натхненно вітали улюблений заклад піснями, віршами, тан­цями і дотепними жартами ви­хованці груп «Бджілка» (ви­хо­вателі Лариса Сиротюк та Окса­на Рупинець) і «Веселка» (вихователі Валентина Пра­сюк і Наталія Штангрет) під керів­ниц­твом Антоніни Саке­вич і Світ­лани Корень, гаряче апло­ду­вали їм дітки інших груп. Ве­дуча урочистості Галина Кос­тюк, практичний психолог, нагадала при­сутнім ба­га­то­річ­ну історію дит­садка, зок­ре­ма початок будів­ництва за­кладу і його нелегке станов­лен­ня, наз­вала імена тих лю­дей, які зро­били все мож­ливе для того, щоб Шацький дитсадок «Ро­синка» став зраз­ковим до­шкі­льним закладом не лише в ра­йоні, а й в області: Софію Пи­са­чук, колишнього го­лову сели­щ­ної ради, Анастасію Штунь, першого завідувача дитячого садка, Лідію Земську, другого завідувача ДНЗ. В па­м’ять про Анастасію Андріївну, нині по­кійну, працівники дит­садка пос­тавили до її могили корзину кві­тів, а всіх інших, хто не дожив до ювілею, вшану­вали хвили­ною мовчання.

Присутні згадали, як на по­чатку 80-х батьки шацьких ді­тей були у справжньому відчаї – маленькі приміщення старих селищних дитсадків не могли вмістити всіх бажаючих відві­ду­вати заклад. Саме ж селище росло, розбудовувалося, ство­рю­валися сім’ї, народжувалися дітки. Батьки, що працювали, у безвиході почали приводити своїх чад прямо в кабінет се­лищ­ного голови. «Досить. Тре­ба щось робити», – ця фраза, ска­зана Со­фією Писачук, дала старт ви­рішенню проблеми. Буду­вали й облаштовували дит­са­док, мож­на сказати, усім ми­ром. Скі­­­ль­ки сил і головне – ду­ші вклали в нього вихователі, які тепер ді­ляться своїм досвідом з моло­ди­ми колегами: Олек­сан­дра Ко­робейко, Наталія Штан­грет, Ган­на Гірич, Антоніна Саке­вич, На­дія Романович, Галина Янчук, Лю­д­мила Сендер, Лідія Зубчик!

Зараз завідувачем дитсадка є молода, енергійна, сповнена сил та нових ідей Людмила Нау­міч. Її поважають колеги, на неї рівняються, будь-які проблемні питання закладу вміло і профе­сійно вирішуються Людмилою Миколаївною. Те, що Шацький дитячий садок – один з найкра­щих в області, є і її великою зас­лугою. Слово для привітання на урочистості надавали гостям: Миколі Боярчуку, в.о. Шацького селищного голови, Катерині Ре­дько, голові районної ради проф­спілки працівників освіти, Галині Янчук, методисту відділу освіти Шацької РДА, Анатолію Пеху, го­ловному спеціалісту відділу осві­ти, та Лідії Земській. Емоці­йним став виступ Лідії Гераси­мів­ни, яка згадувала про роки своєї роботи зі сльозами в очах, дя­кувала колегам за дні, прове­дені разом, за успіхи, яких доби­ва­лися спільними зусиллями. Обом завідувачам працівники дитсадка вручили подарунки – в знак вдячності за їхню нелегку ро­боту і вклад у розвиток дитсадка.

30 років – це пора молодості, коли зроблено в житті багато, а до старості ще далеко. Даруючи дитсадку-імениннику подарун­ки, гості зичили йому достатку, про­цвітання, довголіття, пра­ців­ни­кам – задоволення від улюб­леної роботи, а маленьким вихо­ванцям – рости здоровими, ро­зум­ними і не забувати дороги до світлого Дому їхнього дитин­ства, назва якого – «Росинка».

Мирослава ЦЮП’ЯХ.