Головна Сільське господарство Про селекційно-племінну роботу у тваринництві

Про селекційно-племінну роботу у тваринництві

5714

Збільшення виробництва про­дуктів тваринництва знач­ною мірою залежить від під­ви­щення рівня селекційної ро­­боти.

Основним засобом пок­ра­щен­ня породних якостей тварин є інтенсивне використання високопродуктивних, породних племінних плідників, які стало передають своєму потомству здат­ність до розвитку госпо­дар­сько-корисних ознак. Таке вико­ристання плідників забезпе­чує­ться шляхом широкого застосу­вання методу штучного зап­ліднення маточного поголів’я як у скотарстві, так і у свинарстві. При штучному заплідненні за­без­­печується вища заплід­неність тварин, зменшується яловість і захворювання ста­тевих органів тварин.

На даний час основне пого­лів’я ВРХ, свиней сконцент­ро­вано в особистих селянських господарствах. Із загального по­го­лів’я в особистих селянських господарствах утримується 100% корів. Чисельність свино­поголів’я також значна. В районі з року в рік укладаються до­говори з племоб’єднанням для завезення на територію сім’я високопродуктивних бугаїв і кнурів. Використовуючи сім’я високопродуктивних бугаїв, що оцінені за якістю нащадків (7-15 тис. кг молока), населеня має мож­ливість підвищити продук­тивність своїх тварин і зробити утримання їх прибутковим.

На базі племпідприємства мож­на придбати сім’я ВРХ по­ро­ди «Українська чорно-ряба», «Голштини» продуктивністю 7-15 тис. кг молока за ціною від 10 до 70 грн. за одну дозу. Ціна однієї спермодози імпортованих бугаїв становить 55 грн. і біль­ше.

Використовуючи штучне запліднення ВРХ, користуючись сі­м’ям цих порід, власник отри­має приплід, що в подальшому під­вищить продуктивність по надою молока в першому поко­лінні від 500 до 1000 кг. На базі племпідприємства можна прид­бати сім’я м’ясних бугаїв порід «Абердин-анчус», «Волинська» влас­ного заморожування від 10 грн. за гранулу, «Лімузин» у пає­тах. Сім’я чеського поход­ження м’яс­них порід «Шаролє», «Ге­ре­форд» – одна доза коштує від 35 грн. і більше. Приріст ново­на­родженого молодняку по­роди «Голуба аквітанська» ста­новить 1200-1400 грам за добу. Тому підвищення продук­тивності ВРХ в індивідуальному секторі мож­ливе.

Вартість штучного заплід­нен­ня на сьогоднішній день ста­но­вить 110 грн.

З обласного бюджету пла­нує­ться повернення коштів на­селенню за штучно запліднену тварину стовідсотково. Вартість  запліднення  паєтами  стано­вить 123 грн.

Не потребує великої склад­ності під­ви­ще­ння про­дук­тив­ності у сви­нар­с­тві. Во­лин­ське племо­б’єднання реа­лі­зує сім’я ви­со­коп­ро­дук­ти­в­них кнурів порід «Чер­воно-біла-поя­са», всім ві­до­ма ра­йо­но­ва­на «Ве­лика бі­ла», «Лан­­­д­рас», по­місь фран­цу­зь­кої се­лек­ції «Ла­н­­д­рас/Пєтрен» (плодючість 15 поросят).

Природне парування домо­ро­щеними бугаями, кнурами, ок­рім шкоди генетичному потен­ціалу стада ВРХ, свиней, є ще дже­релом розповсюдження не­безпечних інфекційних хвороб. Лише один хворий плідник може заразити десятки маток за одну парувальну кампанію.

Враховуючи саме ці обс­та­вини, використання в парува­льній кампанії бугаїв-плідників, котрі не занесені до державного каталогу відповідно до Закону України «Про племінне тварин­ництво», заборонено.

В поточному році на те­ри­то­рії району з метою масштабного і якісного відтворення тварин організовано роботу 14 пунктів штучного запліднення ВРХ. З районного та обласного бюд­жетів на здешевлення вартості штучного запліднення у 2012 році було виділено 53 980 грн. На території кожної сі­льської ради працює пункт штучного запліднення. У 2012 році район отримав субвенцію з обласного бюджету на переоб­ладнання пунктів штучного запліднення в розмірі 56 680 грн., що дало можливість більшості сіль­ських рад придбати посудини Д’юа­ра і обладнання на пункти.

За рік штучно було спа­ро­вано 713 голів корів і телиць, що становить відповідно 33% до наявного поголів’я.

У 2012 році добре спрацю­вали Нестерук Лілія Вікторівна (с. Піща), Штандер Галина Олек­сандрівна (с. Самійличі), Бондар Анатолій Володи­миро­вич (с. Кропивники), Занюк Ана­толій Михайлович (с. Пульмо), які штучно спарували 50-70% до їх наявного поголів’я.

У ваших із нами руках май­бутнє тваринництва: який гене­тичний фундамент закладемо сьогодні – такою і буде віддача новонародженого молодняка.

Волинське підприємство по племінній справі в тваринництві – ваш надійний партнер в ефек­тивному веденні тваринництва!

Марія КОСТЮК,  зоотехнік ДП «Волинське облплем­підприємство» у Шацькому районі.