Головна Інтерв'ю Робота тимчасової комісії районної ради уже дала перші результати

Робота тимчасової комісії районної ради уже дала перші результати

5727

На останній черговій сесії Ша­цької районної ради було ство­рено тимчасову комісію з питань сплати збору податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) на тери­торії району та збільшення бази оподаткування надходжень до ра­йонного бюджету за третій квартал 2016 року. У цю комісію увійшли як депутати районної ради, так і представники деяких ст­руктур. Про основні зав­дання новоствореної комісії та перші результати її роботи, – розпо­відає голова районної ради Сергій Карпук.

– Найперше зазначу, що хоч і без особливої активності та енту­зіазму депутатів, але тимчасову робочу комісію створили, її голо­вою було обрано депутата Ната­лію Новікову. Мною як головою районної ради було видано розпорядження про роботу тимчасової комісії, також розроблено картки обстеження здійснення підприєм­ницької діяльності підприємців. Комісія працюватиме у двох режи­мах – виїзних та кабінетних засідань. До її роботи залучатимуться представники податкової інспекції, національної поліції, фінансового управління Шацької РДА, Центру зайнятості, управління захисту еко­номіки (колишній ДСБЕЗ) у Волинській області та управління Держп­раці у Волинській області. Тобто бачимо, що задіяні відповідні серйозні структури, які мають права та повноваження дещо більші, ніж у депутатів. Особлива увага комісії буде сконцентрована на сп­латі акцизу від продажу підакцизних товарів, що особливо актуа­льне в літній сезон. Цього тижня комісія зробила свої перші обсте­ження – і результати не забарились: було складено більше 20 карток обстеження, декілька підприємців почали легалізовувати своїх най­маних працівників, усувати інші недоліки.

Чому виникла необхідність створення комісії?

– На сесіях як районних, так і сільських та селищної рад, від людей та організацій, бюджетних установ надходить чимало звернень з різ­номанітними проханнями: відремонтувати дороги, заклади соціа­льної сфери, вирішити інші проблеми громад. Але щоб розподіляти кошти, районний та місцеві бюджети треба ними наповнити. Ще одна мета такого кроку – навести порядок із торгівлею в районі, особливо в літній період, направити її в законне русло. Сьогодні ми йдемо назустріч підприємцям, хочемо, щоб вони працювали в пра­вовому полі, разом з тим наповнювався місцевий бюджет. Усі ба­чимо, що в районі є як сумлінні підприємці, які спла­чують усі по-­датки, офіційно працевлаштовують своїх працівників, так і ті, хто не дуже хоче це ро­бити з певних при­чин. Наше зав­дання – пос­та­вити усіх в рівні умови, щоб підприємцями вико­нувалися мі­німальні норми здій­снення підп­риємницької дія­ль­ності, зок­рема торгівлі: на­лежне оформ­лення діяль­нос­ті, наявність ка­сового апарату, ле­га­лізація най­маних працівників, наявність дозвіль­них документів на торгівлю певним ви­дом то­вару, документи на торгові точки та зе­ме­льні ділянки, де здійснює­ться тор­гівля.

Тимчасова комісія працюватиме до кін­ця третього кварталу, за резуль­татами її роботи буде підготовлено звіт і поданий на розгляд сесії районної ради. При пе­ревірці об’єкту торгівлі ко­місією в картки обсте­ження ми запи­суємо всю інфор­мацію про вла­с­ника та його діяльність, надалі мате­ріали пе­ре­да­ватимуться у по­даткову інспе­к­цію, а звідти – у Депар­та­мент обігу пі­дак­цизних товарів і контролю та обліку підакцизних товарів, управління Держпраці щодо легалізації найманих праців­ників і в національну поліцію по фактах зайняття підприємницькою дія­ль­ністю без реєстрації та торгівлі підакцизними товарами. Ос­кільки предс­тавники цих структур уже є в складі комісії, вони від­­разу змо­­жуть засвідчувати факти, оперативно реагувати на вияв­лені не­­­доліки.

Тобто основна мета діяльності комісії – профілактика, а не на­лякати чи придушити бізнес. Ввести його в нормальні умови роботи, співпраці місцевого самоврядування, влади та бізнесу. Якщо ж порушення, виявлені під час перевірок, не будуть усунуті підприємцями протягом декількох днів – на них чекає відповідне покарання (штраф та санкції). Озвучуємо це за допомогою газети для того, щоб підприємці почули та зробили певні висновки. До створеної комісії, не чекаючи її візиту, підприємці зможуть звер­ну­тися самі за допомогою та рекомендаціями щодо належного оформ­лення торгівлі товарами певної групи, підакцизними товарами, легалізації найманих працівників. Наголошу ще раз, що це не спроба закрити підприємців і не дати їм торгувати, а спроба перевести їхню діяльність у законне русло, щоб люди працювали спокійно і не боялися, що до них прийдуть з перевіркою, а заодно – дати мож­ли­вість наповнювати бюджети. Наші повноваження – лише обсте­ження, а за результатами нашого подання протоколів відповідні служби виносять свої приписи про накладення штрафів за пору­шення, якщо такі будуть виявлені. Адже є служби, які без нашого звернення не можуть відповідно відреагувати. Сподіваюся, що ця робота дасть певні напрацювання та результати, а отриманий дос­­від застосовуватиметься і в наступні роки.

Віта ШЕПЕЛЯ.