Головна Інтерв'ю Віктор Челак: “Про наповнення казни повинні дбати контро­люючі органи, в тому числі...

Віктор Челак: “Про наповнення казни повинні дбати контро­люючі органи, в тому числі й наша інспекція”

5737

Минулого тижня податківці України відзначили своє професійне свято. Саме від їхньої роботи залежить наповнення державної казни, вирішення тих важливих соціально-економічних завдань, які стоять сьогодні перед країною. Про те, з якими здобутками зустріли своє свято податківці району, розповідає начальник Шацького відділення Ковельської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів України Віктор Челак.

 

Відомо, що най­ближ­чим часом завершиться реорганізація вашої служ­би. Які зміни на вас чека­ють у зв’язку з цим?

 

– Так, дійсно, на держав­ному рівні Указом Президента Украї­ни від 24 грудня 2012 року №726/2012 створено Мініс­тер­ст­во до­ходів і зборів Украї­ни, яке є правонаступником Дер­­жавної податкової служби Укра­ї­ни та Державної митної служ­би Украї­ни, що реоргані­зо­ву­ються. Згідно з Розпоряд­жен­ням Президента України, осно­в­ним завданням ново­ст­во­ре­ного Мі­ніс­терства доходів і зборів є не контроль, а на­дання послуг підприємствам, бізне­со­вим стру­к­турам та фі­зич­ним особам, які займа­ються під­приємницькою діяльністю. Відпо­відно розпо­чалася опти­мізація територі­альних органів Держа­вної податкової служби України, яка найближчим ча­сом буде за­вершена. Керів­ниц­тво обласної податкової служби визначилося з планами з реорганізації терито­ріальних органів ДПС у нашій області. Реорганізовані податкові інс­пек­ції Головного управління Міндоходів у Волинській облас­ті будуть виконувати ті ж самі фун­кції, що й раніше: обслу­го­вування платників податків, реєстрації та обліку, приймання звітності, на­дання податкових консуль­та­цій. Одна з нових функцій – участь у роботі цен­трів надання адмініс­тративних послуг. Об’єм роботи та пріори­тети лишаються не­змін­ними. Відзначу, що скоро­чення штат­ної чисельності пра­цівників по Шацькому відділенні не перед­бачається.

На Всеукраїнському форумі працівників Міністерства дохо­дів і зборів України, який від­бувся у Києві 6 липня цього ро­ку, виз­начено основні страте­гічні нап­рямки розвитку Мініс­терства: розвиток пар­тнерсь­ких відносин з громадянами та бізнесом; на­дання високо­якіс­них сервісів гро­мадянам та бізнесу, впровад­ження нових електронних сер­вісів та вдос­ко­налення існуючих послуг; сприяння розвитку між­на­род­ної торгівлі, впровадження на­й­кращих практик у сфері мит­ного регулювання; здійснення контролю за повнотою сплати по­датків, зборів та митних пла­тежів; впровадження ефек­тивних мето­дів протидії коруп­ції; побудова ефективної сис­теми управління персоналом; стратегічне управ­ління органі­зацією, постійне та безпе­рер­вне вдосконалення опе­раційної діяльності.

? Минуло перше півріч­чя нинішнього року. Проін­формуйте наших читачів про виконання бюджетних показників різних рівнів.

– Підбиваючи підсумки пер­шого півріччя, можна сказати, що наше основне завдання – наповнення бюджетів усіх рівнів – виконано. Надход­жен­ня з податку на додану вар­тість склали 705 тис. грн., що на 118 тис. грн. більше відпо­відного періоду минулого року. Надходження з податку на при­буток за 6 місяців цього року становлять 70 тис. грн.

Стосовно надходжень до міс­цевого бюджету, то питому вагу становлять надходження з податку з доходів фізичних осіб і становлять 3 млн. 955 тис. грн. (минулого року – 3 млн. 726 тис. грн.); надход­жен­ня єдиного податку з юридич­них осіб – 91 тис. грн. (мину­лого року – 37 тис. грн.); над­ход­ження єдиного податку з фізичних осіб – 290 тис. грн., що більше на 57 тис. грн. за відповідний період минулого року. Надходження до зага­льного фонду місцевого бюд­жету становлять 5 млн. 250 тис. грн. (минулого року – 5 млн. 014 тис. грн., ріст склав 236 тис. грн.).

? У податківців є такі терміни, як сумлінні плат­ники податків та такі, що ухиляються від їх сплати. Ви можете на сторінках газети назвати їх?

– Так, звичайно. На тери­торії району одним із найбі­льших платників податків, який спла­чує їх до бюджетів усіх рів­нів (як до державного, так і міс­цевого), є санаторій «Лісо­ва пісня», також можна наз­вати ПВКП «Плесо». Це – і ро­бочі місця, і заробітна плата пра­цівникам, загально­держа­вні по­датки (ПДВ, податок на при­буток та інші платежі). Се­ред інших сумлінних платників по­дат­ків можна відзначити ТОВ «Дана-Шацьк», КП «Будин­ко­упра­вління», ШНПП, Шацьке райСТ, які хоч і є меншими плат­никами, але сплачують подат­ки до бюджетів усіх рівнів про­порційно обсягів своєї діяль­ності. Фактично в нашому ра­йоні немає потужно розвинутої промисловості та ви­робниц­т­ва (окрім, звичайно, ТзОВ «Ша­­цький молокозавод»), в осно­в­ному це торгівля та на­дання послуг. Із фізичних осіб плат­ників податків зареєстро­вано 5, які здійснюють діяль­ність на загальній системі опо­дат­куван­ня і є платниками ПДВ, вико­рис­товуючи у своїй діяль­ності працю найманих праців­ників: Ірина Печук, Во­лодимир Наза­рук, Володимир Шум, Світ­лана Шум, Валентина Попеня. Є й інші платники – фізичні особи-під­приємці, які здійснюють діяль­ність на спро­щеній системі опо­дат­ку­вання, також викорис­то­вують най­маних праців­ни­ків, сплачуючи їм заробітну плату на рівні не меншому, ніж зако­нодавчо вста­новлений роз­мі­р. З юридич­них осіб спла­чу­ють ПДВ 12 під­приємств ра­йону: уже згадані санаторій «Лі­сова пісня», ТзОВ «Шацький молоко­завод», ПВКП «Плесо», ТзОВ «Да­на-Шацьк», КП «Бу­дин­ко­упра­­вління», Ша­ць­ке рай­СТ, ШНПП, ТзОВ «Зен­дер-Укра­ї­на» та інші. Сподіваємося, що до пе­реліку бюджето­утво­рюючих плат­ників району мож­на буде вклю­чити й ТзОВ «Зен­дер-Украї­на», якщо запрацює на пов­ну поту­ж­ність та буде спла­чувати зна­ч­ні по­датки до бюд­жетів усіх рівнів.

До недобросовісних плат­ни­ків податків застосовуємо усі можливі засоби впливу, які дає нам чинне законодавство, ви­ко­ристовуємо усі надані нам повноваження.

? Багато говориться про розвиток сільського зеленого туризму. Ска­жіть, яку роботу прово­дить податкова служба по наповненню бюджету від цього виду діяльності на­ших громадян?

– Всі розуміють, що наш край – це спе­ци­фіч­ний район в тому плані, що са­ме тут сільський зелений ту­ризм най­більш поши­рений і починає акти­вно розви­ватися. Місцеве на­селення, підприємці отримують доходи, приймаючи відпочи­ва­льників, надаючи їм різні види послуг. З отриманих доходів по­винні сплачуватися податки. Проте потрібен, в пер­шу чергу, закон про сільський зелений туризм, бо це – пра­вова основа збору податків, від якої відштов­ху­ються у своїй діяльності не тільки наша, а й інші контролюючі органи. Ша­цьким відділенням Ковельської ОДПІ було надано пропозиції головам Шацької селищної, Сві­тязької та Пульмів­ської сіль­ських рад провести стовід­сот­кову паспортизацію баз відпо­чинку та індиві­ду­альних жит­лових будинків, де приймають відпочивальників. Також прий­нято розпорядження головою Шацької РДА про створення ро­бочих мобільних груп з обсте­ження господар­ських дворів, пунктів прийому туристів та проведення роз’яс­нювальної роботи щодо порядку здій­снен­ня підприємницької дія­льності власникам садиб при наяв­но­сті 10 і більше місць для ночівлі, наголошено на необ­хід­ності ре­єс­труватися суб’єктами під­приємницької діяльності, а та­кож легалізовувати найману пра­цю. Проводяться семінари з громадянами на територіях сіль­ських рад, які приймають відпо­чивальників, роз’ясню­ю­ться ви­моги чинного законо­давства що­до оподаткування зеленого туризму та щодо не­об­хідності сплати туристичного збору і дек­ларування доходів за своєю по­датковою адресою. Також ста­раємося роз’яс­нюва­ти лю­дям, котрі сплачують по­датки, що зав­дяки їхнім коштам напов­нюються бюджети райо­ну і дер­жави, від цього зале­жать бла­гоустрій усієї інфра­структури на­шого озерного краю, стан зак­ладів соціальної сфери. А про напов­нен­ня казни повинні дбати кон­тролюючі орга­ни, в тому числі й наша інспекція, а також голови сільських та се­лищної рад.

Хочу зауважити, що покра­щення показників нашої роботи можливе лише тоді, коли пра­цю­ватимуть комплексно усі кон­­тролюючі служби та органи місцевого самоврядування, в результаті чого можна очіку­вати збіль­шення надходжень до бюд­же­тів усіх рівнів.  

Віта ШЕПЕЛЯ.