Головна Інтерв'ю Військова служба за контрактом – альтернатива мобілізації

Військова служба за контрактом – альтернатива мобілізації

6039

З 8 серпня 2015 року військовим комісаром Шацького районного військового комісаріату було приз­­начено Сергія Юрійовича Зайцева, із яким днями поспілкувався кореспондент «Шацького краю».

– У минулому році розпо­чав своє функціонування Ша­цький районний військо­вий комісаріат. З якими тру­днощами зітк­нулася уста­нова перед початком пов­ноцінної роботи?

– З перших днів існування не­залежної Української держави ведеться клопітка робота, спря­мована на розбудову власних, конкурентоспроможних Зброй­них сил України. Якщо перефра­зувати відомий вислів «театр по­­чинається з гардеробу», то можна сказати «армія починає­ться з військкомату». Врахо­вуючи те, що агресор лютує на Сході держави вже майже два роки, військкомати займаються мо­білізацією людського і транс­порт­ного ресурсу, соціальним за­хистом учасників бойових дій та їхніх сімей. За останні роки роль військкоматів, як і всієї ук­раїнської армії, незаслужено не­вілювали: було повальне скоро­чення штатів, навіть ішла мова про їхній розпуск. Робота війсь­кових зводилася на­нівець, та коли настали важкі часи, відразу згадали як про військові коміса­ріати, так і про занедбану, розг­ра­бовану ар­мію. На виконання спільної ди­рективи Міністерства оборони України та Генера­ль­ного штабу України від 1 липня 2015 року «Про проведення до­дат­кових ор­ганізаційних заходів у Зб­рой­них силах України щодо форму­вання та реформування вій­сь­кових комісаріатів у Во­лин­­ській області» у серпні місяці почав фо­рмуватися Шацький ра­­йон­ний військовий комісаріат, який офіційно розпочав роботу 1 жовтня 2015 року. Труднощі, з якими довелося зіткнутися на початку роботи, – це ремонт бу­дівлі, часткове забезпечення орг­технікою, меблями, підбір кад­­рів. На даний час в штаті вій­ськкомату працює 14 пра­ців­ни­ків.

– Зараз набирає обертів ін­фор­ма­ційна компанія слу­ж­би у Збройних силах Ук­раїни за конт­рактом. Зву­чать досить при­ваб­ливі про­­­позиції, але чи зможе дер­жава виконати їх?

– Україна мусила протис­тояти численній російській армії, яка фінансувалася набагато краще. Заходи часткової мобі­лізації передбачали комплек­тування Збройних сил та інших військових формувань в дуже ве­ликих обсягах та в стислі тер­міни. Зараз такої потреби немає. Тому керівництво Збройних сил України заклало в бюджет по­тужні видатки для збільшення гро­шового забезпечення війсь­ко­вос­лужбовців, аби залучити сві­домих і вмотивованих гро­ма­дян до армії. Військовий – така ж людина, як інші, у нього є сім’я, родина, тобто люди, за яких він відповідає. Аби військо стало професійним, потрібно сти­­мулювати тих, хто бажає іти на службу за контрактом. Це ста­­більна висока оплата пра­ці та ряд допоміжних вип­лат, висо­коякісне безкоштовне медичне обслуговування, після закін­чення терміну першого конт­ракту – право на безкоштовне отримання заочної вищої ос­віти, шанси на подальше про­ходження служби в елітних вій­ськових формуваннях (СБУ, МВС тощо), участь у миротвор­чих операціях та інших заходах міжнародного військового спів­ро­бітництва тощо. Високий рі­вень соціальних гарантій та пра­­вовий захист військовос­луж­бовця розповсюджуються і на членів його сім’ї. Все це дер­жава вже робить.

Військова служба за конт­рак­том – альтернатива мобілі­зації. З початку цього року гро­шове забезпечення для військо­вих за контрактом збільшено бі­льше, ніж удвічі. Для учасників АТО передбачені відповідні над­бавки – в першій лінії оборони додатково 4,2 тисячі гривень, у другій-третій лініях оборони – 1,2 тисячі гривень. Виплати, які здійснювалися за вико­нання бойового завдання, за збиті-підбиті об’єкти, також зали­шаю­ться. Військові, які відслу­жили 11 місяців, можуть підпи­сати конт­ракт на 6 місяців.

Поряд із цим, у військкоматі ухвалено новий порядок речо­вого забез­печення військовос­луж­бовців.

Військові, які мають цивільну вищу освіту, можуть пройти три­­місячні курси для отримання офіцерського звання. Військо­вослужбовці за контрактом от­ри­мають компенсацію за орен­ду житла – від 1,5 до 2,5 тисячі гривень. Окрім цього, контракт­никам надається оплачувана від­пустка, інші відпустки, кошти на оздоровлення, матеріальна до­помога на вирішення соціа­ль­но-побутових проблем.

– Чи можлива сьома хвиля мо­білізації? Є інформація, що це напряму залежатиме від вико­нання планових по­казників по службі за конт­рак­том.

– Наказу щодо сьомої хвилі часткової мобілізації не було, але я вважаю, що ставки роби­тимуть передусім на макси­ма­льно вмотивовані та професійні кадри, адже головне завдання – посилити бойові спромож­ності, а не збільшити кількість осо­­бового складу. Не виклю­чено, що мобілізацію взагалі не доведеться оголошувати.

– Чи можуть претенду­вати на службу за контрак­том жінки? Якщо так, то які вимоги?

– Варто відразу зазначити, що порядок прийому на службу у жінок, порівняно з чоловіками, немає ніяких відмінностей. Єди­на обов’язкова вимога для жі­нок – наявність письмо­вої згоди від ко­манду­вання військової час­тини. Є перелік посад у вій­сь­ко­вих частинах, на яких мо­жуть проходити службу як чоловіки, так і жінки. Зви­чайно, для жінок є наба­гато менше посад, основні з них – це кухарі, діло­води, зв’язківці, ме­дики та інші. Щоб пра­цю­вати кухарем чи медиком, необхідно мати відповідну освіту. А чоловіки можуть бути призначені на всі по­сади у військових части­нах.

Дівчата отримують такі переваги, як пакет соціа­ль­них гарантій та компен­сації. Все це прописано в нор­мативно-пра­вовій доку­мен­тації соціального характеру. На сучасному етапі частка дівчат в армії становить близько 10% від усіх військових. Якщо пере­водити цей показник в цифри, то він буде рівним 20 тисячам. Велика частина дівчат служить в сухопутних і у війсь­ко­во-по­віт­ряних військах. Є представ­ниці прекрасної статі і в ракет­них частинах армії. Саме служ­ба за контрактом (відгуки це де­монст­рують досить яск­раво) до­помагає тим дівчатам, які не хочуть ні в чому посту­па­тися чо­ло­вікам, відчути свою сп­ро­мож­ність.

– Як військкомат чинить із тією категорією осіб, які в силу своїх релігійних пе­ре­конань відмовляються бра­ти до рук зброю?

– У разі якщо виконання вій­ськового обов’язку суперечить релігійним переконанням грома­дянина, виконання цього обо­в’язку має бути замінене аль­тер­­­нативною (невійськовою) службою. Так, зокрема, прого­ло­шує стаття 35 Конституції Ук­раїни.

– Користуючись наго­дою, з якими словами Ви звер­­нулися б до населення Шацького району?

– У час, коли в країні триває неоголошена війна, нашій дер­жаві потрібна професійна армія. А основне, як показує сувора практика, – це постійна і висока го­товність країни відбити напад агресора. Професія захисника Батьківщини стає затребу­ва­ною як ніколи. Шкода, ясна річ, що ми прийшли до усвідом­лення такої звичайної істини після стількох втрачених моло­дих життів. Проте краще пізно, ніж ніколи. Я переконаний, що, професійно підготовлений сол­дат-контрактник – це важлива ланка обороноздатності країни, що піклується про забезпечення цілісності і недоторканості на­шої держави. Тому запрошую жителів Шацького району на службу за контрактом. Звер­тай­тесь до Шацького районного військового комісаріату за ад­ре­сою: смт Шацьк, вул. Шев­ченка, 2. Телефон: 2-90-08.

Віктор ГРИЦЮК.